ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/6/17

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού


2
1μ ΒΗΜΑ
Να γνάρεηξ ζημκ πίκαθα ηα νήμαηα ζημκ ακηίζημηπμ
πνόκμ.
ΓΝΓ΢ΣΩΣΑ΢
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢
ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢
ΓΞΑΚΟΛ.ΜΓΛΛΟΝΣΑ΢
΢ΣΙΓΜΙΑΙ...
3
2μ ΒΗΜΑ
Να γνάρεηξ ζε όιμοξ ημοξ πνόκμοξ ημ νήμα
κερδίζεις.
ΓΝΓ΢ΣΩΣΑ΢
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢
ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢
ΓΞΑΚΟΛ.ΜΓΛΛΟΝΣΑ΢
΢ΣΙΓΜΙΑΙΟ΢
Μ...
4
4μ ΒΗΜΑ
Να οπμγναμμίζεηξ ηηξ ιέλεηξ ή ηηξ θνάζεηξ πμο
δειώκμοκ πνόκμ.
Υζεξ γύνηζα ανγά. Δεκ είπα όνελε κα δηαβάζς, θη
έη...
5
6μ ΒΗΜΑ
Να ζομπιενώζεηξ ηηξ ζςζηέξ θαηαιήλεηξ.
Έπμομ…… πμιύ θαιή δηάζεζε.
Ένπμμ……..κα ζε δς.
΢θεθηήθαη…… ηη ζέιεη….κα δε...
6
8μ ΒΗΜΑ
Να θηηάλεηξ μηθμγέκεηεξ ιέλεςκ με ηηξ παναθάης
ιέλεηξ: θίιμξ, ηαλίδη, κηνμπή. Να ζομπενηιάβεηξ
ζύκζεηεξ θαη πανά...
7
10μ ΒΗΜΑ
Να ακαγκςνίζεηξ ηεκ έγθιηζε ηςκ οπμγναμμηζμέκςκ
νεμάηςκ.
 Όηακ ένζς, ζα μηιήζμομε.
 Με θςκάδεηξ!
Βγείηε έλς ...
8
12μ ΒΗΜΑ
Να γνάρεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά ζημκ άιιμ
ανηζμό.
Σεξ πενζμκήζμο=
Σηξ ενήμμοξ=
Οη δηαγώκημη=
Σεκ πανάγναθ...
9
15μ ΒΗΜΑ
Να ζομπιενώζεηξ ηηξ παναθάης ζηήιεξ.
ΑΠΟΛΤΣΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΠΟΛ/ΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ
Σνία
Δέθα
Έκηεθα
Πέκηε
Έλη
16μ ΒΗΜΑ
Να οπ...
10
17μ ΒΗΜΑ
Να οπμγναμμίζεηξ με μπιε πνώμα ηα επίζεηα θαη με
θόθθηκμ ηηξ επηζεηηθέξ μεημπέξ.
Σμ ζιημμέκμ ημο βιέμμα ηα έιε...
11
 Βηάδμμαη θαη δεκ μπμνώ κα ζαξ
μηιήζς.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
12
 19μ ΒΗΜΑ
Γνάρε ηηξ θνάζεηξ ζημκ άιιμ ανηζμό.
Ο ζαιαζζήξ θακαπέξ=
Σμ θαθεηί πνώμα=
Σα πνοζαθηά μαιιηά=
Σμ πμνημθαιί ηε...


Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger