Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Παραγωγικές καταλήξεις και παραδείγματα


1. Ουσιαστικά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί:
-εύς  φορεύς < φέρω
-ός  ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ)
-της κριτής < κρίνω
-άς φυγάς < φεύγω
-μών κηδεμών < κήδομαι (= φροντίζω)
-τήρ σωτήρ < σῴζω
-τωρ πράκτωρ < πράττω
 
2. Ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια, πάθος, κατάσταση:
-ις  στέψις < στέφω (= στεφανώνω)
-σία σημασία < σημαίνω (= φανερώνω)
-ή φυγή < φεύγω
-ά χαρά < χαίρω (= χαίρομαι)
-ία ἀγγελία < ἀγγέλλω (= ειδοποιώ)
-εία λατρεία < λατρεύω
-ος τρόμος < τρέμω
-μός σεισμός < σείω  (= κουνώ απότομα)
-(ε)τός τοκετός < τίκτω (= γεννώ), τρυγητός < τρυγῶ (= μαζεύω καρπό)
 
3. Ουσιαστικά που δηλώνουν το αποτέλεσμα μιας ενέργειας :
-μα σφάλμα < σφάλλω
-μή ῥωγμή < ῥήγνυμι (= σχίζω, σπάζω)
-ος ψεῦδος < ψεύδομαι
 
4. Ουσιαστικά που δηλώνουν όργανο ή μέσο:
-τρον σκῆπτρον < σκήπτομαι (= ακουμπώ)
-θρον κλεῖθρον (= κλειδί) < κλείω (= κλειδώνω)
-τρα ξύτρα < ξύω (= ξύνω)
-θρα ἀποβάθρα < ἀποβαίνω
-τήρ νιπτήρ < νίπτω (= πλένω)
-τηρία ἀρτηρία < ἀείρω (= συνδέω)
-τήριον ποτήριον < πίνω
-ανον δρέπανον < δρέπω (= κόβω)
-άνη χοάνη (= χωνί) < χέω (= χύνω)
-όνη περόνη < πείρω (= τρυπώ)
-ίς κοπίς (= τσεκούρι) < κόπτω
 
5. Ουσιαστικά που δηλώνουν τόπο:
-τήριον ἐργαστήριον < ἐργάζομαι
-τρα ὀρχήστρα < ὀρχοῦμαι ( = χορεύω)
-τρον λουτρόν < λούω (= λούζω)
-θρον βάθρον < βαίνω (= ανεβαίνω)

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)