Η σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Οι πποσάςειρ, κύπιερ ή  δετσεπεύοτςερ, ςτνδέονσαι μεσαξύ  σοτρ με: Παπασακσική ςύνσαξη Υποσακσική ςύνσαξη Αςύνδεσο ...

Δύο όμοιερ πποσάςειρ, ανεξάπσησερ ή εξαπσημένερ, «παπασάςςονσαι», δηλαδή βπίςκονσαι η μία δίπλα ςσην άλλη και ςτνδέονσαι ...

  Υποσακσική λέγεσαι η ςύνσαξη ςσην  οποία οι κύπιερ (ανεξάπσησερ)  πποσάςειρ ςτνδέονσαι με  δετσεπεύοτςερ (εξαπση...

  Η ςύνδεςη ατσή γίνεσαι με σοτρ  τποσακσικούρ ςτνδέςμοτρ (αποσελεςμασικοί, επεξηγημασικόρ, ει δικοί, φπονικοί, αισιολ...

Οι εξαπσημένερ πποσάςειρ παίπνοτν σην ονομαςία σοτρ από σο είδορ σοτ ςτνδέςμοτ με σον οποίο ειςάγονσαι. (αισιολογικέρ, σε...

  Όμοιερ πποσάςειρ μπαίνοτν η μια  δίπλα ςσην άλλη φψπίρ  ςύνδεςμο, μόνο με κόμμασα.π.φ.Ο οτπανόρ μαύπιςε, ο άνεμορ ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)