ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

25/3/16

Τα ρήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες


Ριματα   λζγονται  οιλζξεισ που φανερϊνουνπωσ ζνα πρόςωπο, ηϊο ιπράγμα κάνει κάτι (δθλαδιενεργεί) ι πακαίνει κάτι ιβρ...
Ο Γιϊργοσ τρζχει.Η λζξθ τρζχει φανερϊνειπωσ ο Γιϊργοσ ( πρόςωπο)κάνει κάτι, δθλαδι ενεργεί.         Ηλιάδης Ηλίας
Το δάςοσ καίγεται.Η λζξθ καίγεται φανερϊνειπωσ το δάςοσ (πράγμα)ζπακε κάτι.        Ηλιάδης Ηλίας
Ο ςκφλοσ κοιμάται.Η λζξθ κοιμάται φανερϊνειπωσ ο ςκφλοσ (ηϊο) βρίςκεταιςε μία κατάςταςθ.         Ηλιάδης Ηλίας
Αρικμοί και πρόςωπα  του ριματοσ  Ηλιάδης Ηλίας
Ενικόσ Αρικμόσ Πλθκυντικόσ Αρικμόσ 1.  Εγϊ τρζχω  4. Εμείσ τρζχουμε 2.  Εςφ τρζχεισ 5. Εςείσ τρζχετε 3.  Αυτόσ τρζχει ...
Ηλιάδης Ηλίας
Οι χρόνοι  τουΡιματοσ  Ηλιάδης Ηλίας
Πλοφτο άςε το κόκκαλο και βοικα τα παιδιά να κυμθκοφν τουσ χρόνουσ των ρθμάτων!Ηλιάδης Ηλίας
Παρελκόν                (Πριν)            Τα παιδιά ηωγράφιςαν.            Παρόν ...
Οι τφποι του ριματοσ που φανερϊνουν πότε γίνεται αυτό που ςθμαίνει το ριμα λζγονται χρόνοι του ριματοσ.   Οι χρόνοι, α...
Παροντικοί, δθλαδι χρόνοι  που    φανερϊνουν το παρόν.    (ενεςτϊτασ-παρακείμενοσ) Παρελκοντικοί, δθλαδι χρόνοι...
Ωχ! Αυτά         δεν τα         κυμάμαι         καλά…        Κάποιοσ να         ...
Πλοφτο μπορϊνα βοθκιςω ;         Ουφ!!         Σϊκθκα…  Και βζβαια   Ντακ !Ηλιάδης Ηλίας
Ο ενεςτϊτασ φανερϊνει κάτι που      γίνεται τϊρα, εξακολουκθτικά ι      επαναλαμβάνεται.        Π.χ. Δι...
Ο αόριςτοσ φανερϊνει κάτι πουζγινε ςτο παρελκόν και φαίνεται ςαννα ζχει γίνει ςε μία ςτιγμι.Π.χ. Διάβαςα τα μακιματά μου. ...
Ο ςτιγμιαίοσ μζλλοντασ φανερϊνεικάτι που κα γίνει ςτο μζλλον και φαίνεταιςαν να πρόκειται να γίνει ςε μια ςτιγμι.Παίρνει τ...
Νομίηω  για ψάρεμα…Ντόναλντο Γκοφφυ  ποφ πιγε;
Χα χα!Ζπιαςα ζνα μεγάλο ψάρι!!

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger