Κλίση του ρήματος «αἴρω / αἴρομαι» σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
αρω, αρεις, αρει, αρομεν, αρετε, αρουσι(ν)
Υποτακτική
αρω, αρς, αρ, αρωμεν, αρητε, αρωσι(ν)
Ευκτική
αροιμι, αροις, αροι, αροιμεν, αροιτε, αροιεν
Προστακτική
---, αρε, αρέτω, ---, αρετε, αρόντων (ή αρέτωσαν)
Απαρέμφατο
αρειν
Μετοχή
αρων, αρουσα, αρον
 
Παρατατικός
Οριστική
ρονρες, ρε, ρομεν, ρετε, ρον
 
Μέλλοντας
Οριστική
ρρες, ρερομεν, ρετε, ροσι(ν)
Ευκτική
ρομι, ρος, ρο, ή ροίην, ροίης, ροίη, ρομεν, ροτε, ροεν
Απαρέμφατο
ρεν
Μετοχή
ρν, ροσα, ρον
 
Αόριστος
Οριστική
ραρας, ρε(ν), ραμεν, ρατε, ραν
Υποτακτική
ρω, ρς, ρρωμεν, ρητε, ρωσι(ν)
Ευκτική
ραιμι, ραις / ρειας, ραι / ρειε(ν), ραιμεν, ραιτε, ραιεν / ρειαν
Προστακτική
---, ρον, ράτω, ---, ρατε, ράντων (ή ράτωσαν)
Απαρέμφατο
ραι
Μετοχή
ρας, ρασα, ραν
 
Παρακείμενος
Οριστική
ρκαρκας, ρκε, ρκαμεν, ρκατε, ρκασι(ν)
 
Υποτακτική
ρκώς- ρκυα- ρκός 
ρκώς- ρκυα- ρκός ς
ρκώς- ρκυα- ρκός 
ρκότες- ρκυαι- ρκότα μεν
ρκότες- ρκυαι- ρκότα τε
ρκότες- ρκυαι- ρκότα σι
 
Ευκτική
ρκώς- ρκυα- ρκός εην
ρκώς- ρκυα- ρκός εης
ρκώς- ρκυα- ρκός εη
ρκότες- ρκυαι- ρκότα εημεν (εμεν)
ρκότες- ρκυαι- ρκότα εητε (ετε)
ρκότες- ρκυαι- ρκότα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---
ρκώς- ρκυα- ρκός σθι
ρκώς- ρκυα- ρκός στω
---
ρκότες- ρκυαι- ρκότα στε
ρκότες- ρκυαι- ρκότα στων
 
Απαρέμφατο
ρκέναι
Μετοχή
ρκώς- ρκυα- ρκός
 
Υπερσυντέλικος
ρκεινρκεις, ρκει, ρκεμεν, ρκετε, ρκεσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
αρομαι, αρρει, αρεται, αρόμεθα, αρεσθε, αρονται
Υποτακτική
αρωμαι, αρ, αρηται, αρώμεθα, αρησθε, αρωνται
Ευκτική
αροίμην, αροιο, αροιτο, αροίμεθα, αροισθε, αροιντο
Προστακτική
---, αρου, αρέσθω, ---, αρεσθε, αρέσθων ή αρέσθωσαν
Απαρέμφατο
αρεσθαι
Μετοχή
αρόμενος
αρομένη
αρόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
ρόμηνρου, ρετο, ρόμεθα, ρεσθε, ροντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
ρομαιρ/ρερεται, ρομεθα, ρεσθε, ρονται
Ευκτική
ροίμην, ροο, ροτο, ροίμεθα, ροσθε, ροντο
Απαρέμφατο
ρεσθαι
Μετοχή
ρούμενος
ρουμένη
ρούμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
ρθήσομαιρθήσ/ρθήσει, ρθήσεται, ρθησόμεθα, ρθήσεσθε, ρθήσονται
Ευκτική
ρθησοίμην, ρθήσοιο, ρθήσοιτο, ρθησοίμεθα, ρθήσοισθε, ρθήσοιντο
Απαρέμφατο
ρθήσεσθαι
Μετοχή
ρθησόμενος
ρθησομένη
ρθησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
ράμηνρω, ρατο, ράμεθα, ρασθε, ραντο
Υποτακτική
ρωμαι, ρρηται, ρώμεθα, ρησθε, ρωνται
Ευκτική
ραίμην, ραιο, ραιτο, ραίμεθα, ραισθε, ραιντο
Προστακτική
---, ραι, ράσθω, ---, ρασθε, ράσθων ή ράσθωσαν
Απαρέμφατο
ρασθαι
Μετοχή
ράμενος
ραμένη
ράμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
ρθηνρθης, ρθη, ρθημεν, ρθητε, ρθησαν
Υποτακτική
ρθρθς, ρθρθμεν, ρθτε, ρθσι(ν)
Ευκτική
ρθείην, ρθείης, ρθείη, ρθείημεν ή ρθεμεν, ρθείητε ή ρθετε, ρθείησαν ή ρθεεν
Προστακτική
---, ρθητι, ρθήτω, ---, ρθητε, ρθέντων ή ρθήτωσαν
Απαρέμφατο
ρθναι
Μετοχή
ρθείς
ρθεσα
ρθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
ρμαιρσαι, ρται, ρμεθα, ρθε, ρμένοι εσί(ν)
 
Υποτακτική
ρμένος - ρμένη - ρμένον 
ρμένος - ρμένη - ρμένον ς
ρμένος - ρμένη - ρμένον 
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα μεν
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα τε
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα σι(ν)
 
Ευκτική
ρμένος - ρμένη - ρμένον εην
ρμένος - ρμένη - ρμένον εης
ρμένος - ρμένη - ρμένον εη
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα εημεν (εμεν)
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα εητε (ετε)
ρμένοι - ρμέναι - ρμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, ρσο, ρθω, --- ρθε, ρθων ή ρθωσαν
 
Απαρέμφατο
ρθαι
Μετοχή
ρμένος,
ρμένη,
ρμένον
 
Υπερσυντέλικος

ρμηνρσο, ρτο, ρμεθα, ρθε, ρμένοι σαν 


Αναζήτησε εύκολα το υλικό που ψάχνεις, πατώντας κλικ εδώ.
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)