ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Τα Τμήματα Νηπιαγωγών έχουν ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ

ΤΟΜΕΙΣ:
Τα μαθήματα διακρίνονται σε
• μαθήματα Επιστημών της Αγωγής
• μαθήματα των οποίων τα αντικείμενα σχετίζονται με τα περιεχόμενα των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.
• μαθήματα διδακτικής κατάρτισης

Κάθε φοιτητής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να πάρει πτυχίο πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών και να έχει συγκεντρώσει 182 διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών το τμήμα χωρίζεται σε 4 τομείς:
α) Τομέας Ψυχολογίας - Ειδικής Αγωγής
β) Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας
γ) Τομέας Παιδαγωγικής
δ) Τομέας Αισθητικής Παιδείας
Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα κοινό κορμό μαθημάτων κατά τα 4 πρώτα εξάμηνα. Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου επιλέγουν τον προσανατολισμό που επιθυμούν να δώσουν στις σπουδές τους.
Το σύνολο των 182 διδακτικών μονάδων κατανέμεται ως εξής:
Α) 90 δ.μ. συγκεντρώνονται από υποχρεωτικά μαθήματα. Ειδικότερα, στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα θα πρέπει να συμπληρώσουν 50 δ.μ. από Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού. Στα επόμενα 4 εξάμηνα, οι φοιτητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν 20 δ.μ. από Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και 20 δ.μ. από Υποχρεωτικά Μαθήματα Προσανατολισμού.
Β) 40 δ.μ. συγκεντρώνονται από μαθήματα επιλογής. Σ' αυτές μπορεί να περιληφθούν 8 μονάδες από ελεύθερες επιλογές από άλλα τμήματα ή σχολές και 10 δ.μ. από διπλωματική εργασία.
Γ) 12 δ.μ. από ξένη γλώσσα (υποχρεωτικές).
Δ) 40 δ.μ. από πρακτικές ασκήσεις.
Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 ισχύει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών αριθμ. 9/19.4.94. Σύμφωνα με αυτήν, οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να συγκεντρώσουν 90 δ.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα, 12 δ.μ. από το μάθημα της ξένης γλώσσας, 40 δ.μ. από κατ'επιλογήν μαθήματα και 40 δ.μ. από τις πρακτικές ασκήσεις. Στις 40 δ.μ. από τα κατ'επιλογήν μαθήματα μπορούν να προσμετρηθούν 10 δ.μ. από τη διπλωματική εργασία καθώς και 8 δ.μ. από μαθήματα άλλων σχολών ή τμημάτων (ελεύθερη επιλογή). Το μάθημα της "εργαστηριακής έρευνας" μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά σε κάθε εξάμηνο και στα δυο προγράμματα. Οι φοιτητές που ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα και χρωστούν μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις μαθημάτων που δε διδάσκονται πλέον για τα επόμενα 4 έτη. Συνοπτικό πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων Ο κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υποχρεούται να συμμετέχει στην πρακτική άσκηση και για τη συμμετοχή του αυτή παίρνει συνολικά 40 διδακτικές μονάδες. Πιο αναλυτικά:
1) Στο A΄ εξάμηνο και στο Β΄ εξάμηνο δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση.
2) Στα εξάμηνα Γ΄ και Δ΄ ο/η κάθε φοιτητής/ρια κάνει μία εβδομάδα πρακτική άσκηση, ανά εξάμηνο, με σύνολο διδακτικών μονάδων 6 (3+3). Κατά την 1η ημέρα της πρακτικής άσκησης, γίνεται ευαισθητοποίηση-ενημέρωση από τους υπεύθυνους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, τις επόμενες τρεις ημέρες ακολουθεί η παρατήρηση σε νηπιαγωγείο και την τελευταία ημέρα γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών με τους υπεύθυνους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται για το μεν Γ΄ εξάμηνο την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου για το δε Δ΄ εξάμηνο, την πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα.
3) Στο Ε΄ Εξάμηνο ο/η κάθε φοιτητής/ρια κάνει δύο εβδομάδες πρακτική άσκηση, με σύνολο διδακτικών μονάδων 6. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, γίνονται συνδιδασκαλίες σε νηπιαγωγεία, και πραγματοποιούνται δραστηριότητες από τους φοιτητές σε όλους τους τομείς. Η πρακτική άσκηση αυτού του εξαμήνου θα πραγματοποιείται τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
4) Στο ΣΤ΄ Εξάμηνο ο/η κάθε φοιτητής/ρια κάνει μία εβδομάδα πρακτική άσκηση με σύνολο διδακτικών μονάδων 3. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, γίνονται συνδιδασκαλίες σε νηπιαγωγεία, και πραγματοποιούνται δραστηριότητες από τους φοιτητές σε όλους τους τομείς. Η πρακτική άσκηση αυτού του εξαμήνου θα πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα.
5) Στο Ζ΄ Εξάμηνο ο/η κάθε φοιτητής/ρια κάνει δύο εβδομάδες πρακτική άσκηση, με σύνολο διδακτικών μονάδων 8. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα γίνεται διδασκαλία-εφαρμογή ημερήσιου προγράμματος από τους φοιτητές. Η πρακτική άσκηση αυτού του εξαμήνου θα πραγματοποιείται τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
6) Στο Η΄ Εξάμηνο ο/η κάθε φοιτητής/ρια κάνει πέντε εβδομάδες πρακτική άσκηση, με σύνολο διδακτικών μονάδων 17. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα γίνεται διδασκαλία-εφαρμογή ημερήσιου προγράμματος από τους φοιτητές. Πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις με τον υπεύθυνο καθηγητή, στην αρχή για ενημέρωση και στο τέλος για αξιολόγηση. Οι φοιτητές κάθε εβδομάδα έχουν συναντήσεις με την υπεύθυνη νηπιαγωγό τους (αποσπασμένη στο τμήμα) σχετικά με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους. Η πρακτική άσκηση αυτού του εξαμήνου θα πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (για οκτώ εβδομάδες περίπου), τρεις ημέρες την εβδομάδα.
Σημείωση 1: Οι φοιτητές του τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής θα επισκέπτονται ειδικά σχολεία κατά το ΣΤ΄ Εξάμηνο και κατά την δεύτερη εβδομάδα του Ζ΄ Εξαμήνου. Επίσης κατά το Η΄ Εξάμηνο οι φοιτητές αυτού του τομέα θα κάνουν την πρακτική τους σε νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα για αυτούς τους φοιτητές διαμορφώνεται από τον συγκεκριμένο τομέα.
Σημείωση 2: Στα εξάμηνα Γ΄ και Δ΄ οι φοιτητές θα τοποθετούνται ανά 4 σε κάθε τάξη νηπιαγωγείου και στα υπόλοιπα εξάμηνα ανά 2, πλην του Η΄ εξαμήνου, όπου θα είναι μόνοι τους (αν ο αριθμός των νηπιαγωγείων δεν επαρκεί θα μπορούν να πηγαίνουν ανά 2 και σε αυτό το εξάμηνο).
Σημείωση 3: Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου θα πρέπει απαραίτητα να έχει ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση του προηγούμενου εξαμήνου.

Διπλωματική εργασία
Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, πραγματοποιείται στη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών και παραδίδεται πριν από τη λήψη του πτυχίου. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν να ενταχθούν οι διπλωματικές εργασίες είναι τα ακόλουθα:
α. Αισθητική παιδεία - γλώσσα - ιστορία (π.χ. μουσική, εικαστικά, γλώσσα, παιδική λογοτεχνία, παιδικό θέατρο, κουκλοθέατρο, ιστορία, μουσειακή εκπαίδευση).
β. Κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνιολογία, κοινωνικοποίηση του παιδιού, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στερεότυπα των ρόλων των φύλων, οικολογία).
γ. Παιδαγωγικά: οργάνωση και διοίκηση παιδικών κέντρων (παιδαγωγικές επιστήμες), εκπαίδευση (εκπαιδευτικές έρευνες και εφαρμογές στην εκπαίδευση).
δ. Ψυχολογία: Ειδική εκπαίδευση (π.χ. ψυχολογία ανάπτυξης του φυσιολογικού παιδιού, ψυχολογία ανάπτυξης του παιδιού με ειδικές ανάγκες), κλινική ψυχολογία, ψυχολογία της μάθησης και κοινωνική ψυχολογία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο επάλληλους αλλά αυτοτελείς κύκλους σπουδών και απονέμει αντιστοίχως:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
α) Προγραμματισμός αγωγής και εκπαίδευσης στην πρώτη παιδική ηλικία.
β) Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες.
γ) Γλωσσική και πολιτισμική παιδεία.

2. Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής.
Παν/μιο Αθήνας
1. Συγκριτική Εκπαίδευση
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα

Παν/μιο Πάτρας
1. Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Εκπαιδευτική Θεωρία και Πρακτική

Παν/μιο Κρήτης
1. Ψυχολογίακαι Αγωγή Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου
2. Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία Νηπιαγωγείου
3. Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Διάσταση της εκπαίδευσης.

Παν/μιο Αιγαίου
1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο. Οι Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο τους μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα, φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί αυτής της ηλικίας. κ.ά.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Προβληματική είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Νηπιαγωγούς και οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες.Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του.
Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επέκταση και ενίσχυση της προσχολικής αγωγής τόσο από το κράτος όσο και από μη κρατικούς φορείς. Επομένως, το μέλλον για τους Νηπιαγωγούς διαγράφεται ενθαρρυντικό.


Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger