ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/5/15

Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΑΤΡΑ

Τα Τμήματα Νηπιαγωγών έχουν ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, αλλά και το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, ούτως ώστε να υπηρετήσουν το λειτούργημα του Νηπιαγωγού επιτυχώς.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το τμήμα διαιρείται σε 3 τομείς και περιλαμβάνει 14 εργαστήρια.
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στη Μελέτη του Προφορικού Λόγου Ι (Παράδοση & Εργαστήριο), Στοιχεία Κοινωνιολογίας Ι. Μαθήματα Επιλογής Αρχές Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Βασικές Έννοιες Οικολογίας, Γενική Παιδαγωγική, Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών Ι, Διδακτική της Μουσικής Ι, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Κοινωνική Ψυχολογία, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αγγλικά Ι, Ιταλικά Ι, Ρώσικα Ι.
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Προσχολική Παιδαγωγική. Μαθήματα Επιλογής Ανθρωπολογία και Εκπαίδευση, Γενική Ψυχολογία II, Διδακτική της Μουσικής II (Εργαστήριο), Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών II, Εισαγωγή στη Μελέτη του Προφορικού Λόγου II (Παράδοση & Εργαστήριο), θέματα Βιολογίας (Παράδοση & Εργαστήριο), Πληροφορική και Εκπαίδευση, Στοιχεία Κοινωνιολογίας II, Αγγλικά II, Ιταλικά II, Ρωσικά II.
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Ερευνών Ι, Στατιστική Ι. Μαθήματα Επιλογής Διδακτική της Κίνησης και του Ρυθμού Ι, Ελληνική Γραμματεία από τον Όμηρο έως την Άλωση, Ζητήματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, Η Συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, θεμελιώδεις Έννοιες και Λογικές Διαδικασίες, Μοντέλα Ανάλυσης της Συγκρότησης των Γνώσεων, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Παιδαγωγική Τεχνολογία Ι, Παιδαγωγική των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αγγλικά III, Ιταλικά III, Ρωσικά III.
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική Εννοιών των Μαθηματικών για την Προσχολική Ηλικία, Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση (Παράδοση & Εργαστήριο), Κοινωνικοποίηση (θεωρίες & Στάδια), Φιλοσοφία της Παιδείας. Μαθήματα Επιλογής Διδακτική της Κίνησης και του Ρυθμού II, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Έλεγχος, θέματα Γενετικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Παράδοση & Εργαστήριο), Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Μέθοδοι Ερευνών II, Μορφολογία και Συγκρότηση της Ελληνικής Κοινωνίας (Σεμινάριο), Μουσειολογία και Εκπαίδευση, Νεοελληνική Λογοτεχνία II, Παιδαγωγική Τεχνολογία II, Στατιστική (Παράδοση & Εργαστήριο), Αγγλικά IV, Ιταλικά IV, Ρωσικά IV.
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική των Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία, Ιστορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδική Λογοτεχνία Ι (Παράδοση & Εργαστήριο). Μαθήματα Επιλογής
Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Αντίληψη, Διδακτική της Πληροφορικής, Διδακτική των θεατρικών τεχνών Ι (Εργαστήριο), Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών, Κοινωνικοποίηση II, Μάθηση και Γνωστική Ανάπτυξη, Προφορική Παράδοση και Λογοτεχνία Ι, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεχνική Εκπόνησης Επιστημονικής Εργασίας, Φιλοσοφία της θρησκείας, Φύλο και Πολιτισμική Ένταξη, Ψυχολογία της Προσωπικότητας και των Ατομικών Διαφορών, Ψυχολογική Προσέγγιση του Παιδικού Ιχνογραφήματος.
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική Εννοιών Βιολογίας για την Προσχολική Ηλικία, Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Μαθήματα Επιλογής
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδακτική των θεατρικών Τεχνών II, Διπλωματική Εργασία, Ειδικά θέματα Διδακτικής των Εννοιών της Φυσικής (Σεμινάριο), Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες: Μοντέλα Διδακτικής Παρέμβασης,
Η Σχολική Ομάδα: Μαθησιακές Διαφορές και Δυσκολίες, θέματα Κοινωνικής Γλωσσολογίας, θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών, θεωρητικά Μοντέλα Επικοινωνίας, θεωρητικά Μοντέλα Μνήμης, Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας, Προφορική Παράδοση και Λογοτεχνία II.
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική της Γλώσσας (Παράδοση & Εργαστήριο).
Μαθήματα Επιλογής
Αγωγή Υγείας, Αναλυτικό Πρόγραμμα και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Διαταραχές Συμπεριφοράς της Παιδικής Ηλικίας, Διδακτική των θρησκευτικών, Διπλωματική Εργασία, Ειδικά θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Επιστημολογία και Διδακτική, Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Πολιτικού Φαινομένου, Μέθοδοι Ερευνών III (Εθνολογία) (Σεμινάριο), Νεοελληνική Ιστορία, Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας κατά την Αναπτυξιακή Περίοδο, Φεμινιστικά Κινήματα.
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Παιδική Λογοτεχνία II, Παραστάσεις και Ρόλοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Συγκριτική Παιδαγωγική.
Μαθήματα Επιλογής
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διπλωματική Εργασία, Δραστηριότητες από τις Φυσικές Επιστήμες για το Νηπιαγωγείο, θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, θεωρίες της Γλωσσικής Ανάπτυξης, Ιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Ψυχολογία της Γνωστικής Συγκρότησης (Σεμινάριο), Κοινωνιολογία της Γνώσης, Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Εκπαίδευση (Παράδοση & Εργαστήριο), Οικονομία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικά Ρεύματα για την Προσχολική Εκπαίδευση, Παραγωγή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Παράδοση και Εργαστήριο), Φιλοσοφία της Γλώσσας.
 
Σημείωση: Ο φοιτητής καλείται να εξετασθεί επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα και σε μια σειρά μαθημάτων από την κατηγορία μαθήματα επιλογής, με σκοπό να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου.
 
ΤΟΜΕΙΣ
1. Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
2. Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής
3. Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Παν/μιο Αθήνας
1. Συγκριτική Εκπαίδευση
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
Παν/μιο Πάτρας 
Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής με ειδίκευση στα ακόλουθα πεδία:
Α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκ­παίδευση
Β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή (δεν λειτουργεί κατά τα α.έ. 2013-2015)
Γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
Δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών:  Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των  Επικοινωνιών  στην Εκπαίδευση.
Παν/μιο Κρήτης
1. Ψυχολογίακαι Αγωγή Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου
2. Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία Νηπιαγωγείου
3. Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Διάσταση της εκπαίδευσης.
 
Παν/μιο Αιγαίου
1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο. Οι Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο τους μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα, φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί αυτής της ηλικία.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Νηπιαγωγού. Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επέκταση και ενίσχυση της προσχολικής αγωγής τόσο από το κράτος όσο και από μη κρατικούς φορείς. Επομένως, το μέλλον για τους Νηπιαγωγούς διαγράφεται ενθαρρυντικό.Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger