ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για να αποκτήσει το πτυχίο, ο φοιτητής οφείλει :
- να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών,
- να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε 7 (επτά) από τα προσφερόμενα υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
Επίσης, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος τα μαθήματα:
- Πρακτική άσκηση φοιτητών.
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ο αριθμός δίπλα σε κάθε μάθημα είναι ο κωδικός του μαθήματος
1. (701) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα Ι
2. (710) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα ΙΙ
3. (714) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ
4. (741) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα IV
5. (769) Εισαγωγή στις τεχνικές της Μετάφρασης
6. (774) Η μεταφραστική πράξη
7. (866) Μετάφραση: Από τη θεωρία στην πράξη
8. (871) Λογοτεχνική Μετάφραση
9. (761) Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
10. (784) Γαλλική Φωνολογία - Φωνητική
11. (963) Αρχές Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι: Σύνταξη της Γαλλικής Γλώσσας
12. (842) Αρχές Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ: Μορφολογία της Γαλλικής Γλώσσας
13. (970) Γλωσσολογία Ι: Πραγματολογία
14. (975) Γλωσσολογία ΙΙ: Κειμενογλωσσολογία
15. (867) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας Ι
16. (872) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας ΙΙ
17. (773) Παιδαγωγικά
18. (772) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Αναγέννηση
19. (777) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: 17ος αιώνας
20. (717) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: 18ος αιώνας
21. (744) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Διαφωτισμός
22. (904) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Γαλλική Επανάσταση
23. (913) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: 19ος αιώνας
24. (969) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός
25. (874) Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού του 20ού αιώνα: Τέχνη και Κοινωνία
26. (782) Γαλλική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης
27. (783) Γαλλική Λογοτεχνία του 17ου αιώνα
28. (716) Γαλλική Λογοτεχνία του 18ου αιώνα. Από το Ιστορικό και Κριτικό Λεξικό του Βayle στο φιλοσοφικό διήγημα του Βολταίρου
29. (743) Γαλλική Λογοτεχνία του 18ου αιώνα. Από την Εγκυκλοπαίδεια στην προρομαντική λογοτεχνία
30. (771) Γαλλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα: Το λογοτεχνικό κίνημα του Ρομαντισμού
31. (776) Γαλλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα: Μελέτη των Λογοτεχνικών ρευμάτων (1850 - 1900)
32. (868) Γαλλική Λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Ποίηση και Θέατρο
33. (873) Γαλλική Λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Μυθιστόρημα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. (908) Σημασιολογία
2. (907) Ψυχογλωσσολογία
3. (798) Ιστορία της Γαλλικής Γλώσσας
4. (906) Διδασκαλία της Γλώσσας και Διαπολιτισμός
5. (900) Κοινωνιογλωσσολογία
6. (905) Εισαγωγή στην Ιστορική Έρευνα: Μελέτη πηγών
7. (890) Ιστορία της Γαλλίας
8. (800) Σύγχρονα Ιδεολογικά Ρεύματα: Επιλογή θεμάτων
9. (903) Θέατρο και Κοινωνία
10. (909) Χωροταξικές αλληλεπιδράσεις στην εξέλιξη του Γαλλικού Πολιτισμού
11. (910) Σημειωτική
12. (799) Σημειολογία του θεατρικού λόγου
13. (911) Λογοτεχνία του Μεσαίωνα
14. (912) Λογοτεχνία και Καλές Τέχνες
15. (913) Αντιπαραβολική Ανάλυση - Μελέτη της Διαγλώσσας
16. (914) Στερεοτυπία
17. (815) Εισαγωγή στη Συγκριτική Λογοτεχνία
18. (965) Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία
19. (792) Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία
20. (679) Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
21. (791) Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
22. (861) Ιστορία της Τέχνης Α'
23. (759) Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου
24. (809) Παιδαγωγικά: Ειδική Αγωγή
25. (807) Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία

ΤΟΜΕΙΣ:
• Τομέας Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας
• Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας
• Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού
• Τομέας Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Μετάφραση - Μεταφρασεολογία

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρία της Λογοτεχνίας
2. Ιστορία της Λογοτεχνίας
3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο.
Επίσης μπορούν να εργαστούν έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές στη Ανώτατη Εκπαίδευση, στα T.E.I, και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας, στη Δημόσια Διοίκηση, το Διπλωματικό Σώμα, σε Οργανισμούς και το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισμό, στη Δημοσιογραφία, στους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger