ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/12/15

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά να βρίσκουν το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες πώς να βρίσκετε εύκολα το Ε.Κ.Π.

Πολλαπλάσια εμός αριθμού – Ελάχιστο Κοιμό Πολλαπλάσιο – Πώς βρίσκουμε εύκολα το Ε.Κ.Π.Γ.Φ.

Ποιοι αριθμοί λέγομται πολλαπλάσια;• Πολλαπλάζιο ελόο θπζηθνύ αξηζκνύ νλνκάδεηαη ν αξηζκόο πνπ πξνθύπηεη όηαλ ηνλ πνιιαπ...
Ποια είμαι τα κοιμά πολλαπλάσια;• Κοινά πολλαπλάζια δπν ή πεξηζζόηεξσλ θπζηθώλ αξηζκώλ νλνκάδνληαη νη αξηζκνί πνπ είλαη ...
Ποιο είμαι τοΕλάχιστο Κοιμό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.);• Τν μικρόηερο από ηα κοινά πολλαπλάζιαδύν ή πεξηζζόηεξσλ θπζηθώλ αξηζκώλ...
Μπορούμε μα βρούμε εύκολα       το Ε.Κ.Π.  δύο ή περισσότερωμ αριθμώμ;• Υπάξρνπλ ηρεις ηρόποι γηα λα βξίζθνπκε εύκ...
1ος τρόπος• Γξάθνπκε όια ηα αρτικά πολλαπλάζια θάζε αξηζκνύ με ηη ζειρά θαη βξίζθνπκε ην μικρόηερο από ηα θνηλά πνιιαπιά...
2ος τρόπος• Δπιλέγοσμε ην μεγαλύηερο από ηνπο αξηζκνύο θαη εμεηάδνπκε αλ διαιρείηαι ΑΚΡΙΒΩ΢ από ηνπο άιινπο. Αλ δηαηξείη...
2ος τρόπος  Παράδειγμα: Να βξεζεί ην Δ.Κ.Π. (5, 6)Μεγαλύηερος είλαη ην 6.  Δε δηαηξείηαη κε ην 5.   Γιπλαζιάζω ην 6. ...
2ος τρόποςΠην ζύληνκα γξάθνπκε:    Άιιν παξάδεηγκα:              Ε.Κ.Π.( 4, 9, 12)= 36Ε.Κ.Π.(5, 6)=  30...
3ος τρόπος• Αναλύοσμε όινπο ηνπο αξηζκνύο ηασηότρονα ζε γηλόκελν πξώησλ παξαγόλησλ, κε ηε μέθοδο ηων διαδοτικών διαιρέζε...
3ος τρόπος• Παράδειγμα: Να βξεζεί ην Δ.Κ.Π. (5, 6)5 6   25 3   35 1   51Δ.Κ.Π. (5, 6) = 2 * 3 * 5 = 6 * 5 = 30
3ος τρόπος Άιιν παράδειγμα: Δ.Κ.Π. (4, 7, 12)4 7 12  22 7  6  21 7  3  3 7  1  7 1Δ.Κ.Π. (4, 7, 12) = 2 * 2 * 3...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger