ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/1/16

Εκπαιδευτικές κάρτες για τις δυνάμεις

Μάθετε για τις δυνάμεις μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες.


Τι είναι η δύναμη;• Έλα γηλόκελο, πνπ έρεη ίδηοσς παξάγνληεο (αξηζκνύο), κπνξεί λα γξαθηεί ζύληοκα κε ηε κνξθή δύλακες.π...
Από τι αποτελείται μια δύναμη;• Κάζε αξηζκόο κε ηε κνξθή 43 νλνκάδεηαη δύλακε.• Απνηειείηαη από δύν κέξε:Τν 4, πνπ ιέγεη...

Τα μέρη της δύναμης      Δείρλεη:    Ποηος αξηζκόο   ποιιαπιαζηάδεηαη               εθζέηες   ...
Πώς υπολογίζουμε μια δύναμη;• Γηα λα ππνινγίζνπκε κηα δύλακε ποιιαπιαζηάδοσκε ηνλ αξηζκό ηεο βάζες κε ηνλ εαπηό ηνπ ηόζες...
Πώς διαβάζουμε τις δυνάμεις;• Όηαλ ν εθζέηεο είλαη 1 δηαβάδεηαη "ζηελ πρώηε "π.ρ. 5¹ = πέληε ζηελ πρώηε = 5• Όηαλ ν εθζέηε...
Δυνάμεις του 10         Γ.Φ.
Ποιες είναι οι δυνάμεις του 10;• Οι δσνάμεις ηοσ 10 είναι ασηές ποσ έτοσν βάζη ηο 10.
Γιατί χρησιμοποιούμε     τις δυνάμεις του 10;• Μας είναι πολύ τρήζιμες.• Μας επιηρέποσν να γράυοσμε ζύνηομα πολύ μεγά...
Πώς γίνεται αυτό;• Αν πολλαπλαζιάζοσμε ηο 10 με ηον εασηό ηοσ, όζες θορές θέλοσμε, ηο αποηέλεζμά μας θα είναι ηο 1 με ηό...
Χρησιμοποίηση αυτής της ιδιότηταςτου 10 στις δυνάμεις• Γράθοσμε ηο 1 και ηόζα μηδενικά όζα μας λέει ο εκθέηηςπ.τ. 10 = 1...
Χρησιμοποίηση αυτής της ιδιότηταςτου 10 στις δυνάμεις• Γράθοσμε ηο 10 φς βάζη και ηόζα μηδενικά όζα μας λέει ο εκθέηης.π....

Στην περίπτωση που το πρώτο ψηφίοτου αριθμού δεν είναι 1…• Μεηαηρέποσμε ηον αριθμό ζε γινόμενο ηοσ πρώηοσ υηθίοσ με ηο 10...
Παραδείγματα• 70.000= 7 * 10.000 = 7 * 10• 534.000 = 5 * 10 + 3 * 10 + 4 * 10³• 6 * 10 = 6 * 100.000.000 = 600.000.000...
Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger