ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

25/2/16

Πώς αξιολογούμε τις πληροφορίες σ' ένα πρόβλημα - Εκπαιδευτικές κάρτες


Τα γνωζηά ζηοισείαενόρ πποβλήμαηορ  Τα δεδομένα (γλωζηά ζηνηρεία)   ελόο πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα δνζνύλ  δηάθνξνπο ηξ...
Τα δεδομένα δίνονηαι: Με λόγια Με ένα γεωμεηπικό ζσήμα (ην νπνίν αλαιύεηαη ζε απινύζηεξα) Με εικόνερ Με πίνακα Με κα...
Αξιολόγηζη δεδομένωνκαι λύζη ηος πποβλήμαηορ  Εμεηάδνληαο θάζε θνξά ηα  δεδομένα, πξνζπαζνύκε λα μερωξίζνπκε  ηηο μα...Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger