ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

28/2/16

Τα είδη των γωνιών - Εκπαιδευτικές κάρτες


Η γωνία Η γωνύα ςχηματίζεται από ένα ςημείο το οποίο ονομάζεται κορυφό και δυο ευθείεσ οι οποίεσ ονομάζονται πλευρϋσ. κορ...
Ονομασία γωνιών Για να ονομάςουμε μια γωνία γράφουμε ένα κεφαλαύο γρϊμμα δίπλα ςτην κορυφή τησ, με ένα ςχήμα γωνίασ από π...
Μονάδα μέτρησης γωνίας Μετρώ μια γωνία, ςημαίνει ότι υπολογίζω το άνοιγμά τησ. Μονϊδα μϋτρηςησ των γωνιών είναι η μούρ...
Το μοιρογνωμόνιο Το όργανο το οποίο χρηςιμοποιούμε για να μετρήςουμε ή για να καταςκευάςουμε μια γωνία, λέγεται μοιρογνωμ...
Είδη γωνιών Η γωνία η οποία έχει ϊνοιγμα 90ο λέγεται ορθό. Αν η γωνία είναι μικρότερη από 90ο λέγεται οξεύα. Η γωνία πο...
Είδη γωνιών
Είδη γωνιώνορθό γωνύα  οξεύα γωνύα  αμβλεύα γωνύα               Γιάννησ Φερεντίνοσ

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger