ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

2/3/16

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του παραλληλογράμμου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Τι είναι το φψοσενόσ παραλληλογράμμου; Ύψοσ ενόσ παραλληλογρϊμμου εύναιτο κϊθετο ευθύγραμμο τμόμα,που ςυνδϋει δυο παρϊλλη...
βϊςηύψοσβ = αυ = αβυορθογώνιο τετρϊγωνοπλϊγιο
Πϊσ υπολογίζεται το εμβαδόενόσ παραλληλογράμμου; Το εμβαδό ενόσ παραλληλογρϊμμουυπολογύζεται πολλαπλαςιϊζοντασ μιαβϊςη το...
Ποιοσ είναι ο τφποσ του εμβαδοφτου παραλληλογράμμου; Ο υπολογιςμόσ του εμβαδούενόσ παραλληλογρϊμμου με τύπο γρϊφεταιωσ εξ...
φψοσ τουπαραλληλογράμμου, ςτονυπολογιςμό του εμβαδοφ; Για να υπολογύςουμε το εμβαδό, δεν μπορώνα χρηςιμοποιόςω όποιο ύψοσ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger