ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

6/3/16

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα - Εκπαιδευτικές κάρτες


Τι είναι οι ζδρεσενόσ κφβου και πόςεσ είναι; Οι πλευρϋσ ενόσ κύβου ϋχουν ςχόματετραγώνου και ονομϊζονται ϋδρεσ. Κϊθε κύβ...
Τι είναι οι ζδρεσενόσ ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδουκαι πόςεσ είναι; Οι πλευρϋσ ενόσ ορθογωνύουπαραλληλεπιπϋδου ϋχουν ςχόμαο...
Σε τι διαφζρει ο κφβοσαπό το ορκογώνιο παραλλθλεπίπεδο; Στον κύβο όλεσ οι ϋδρεσ εύναι τετρϊγωνακαι εύναι ύςεσ μεταξύ τουσ...
Τι είναι οι βάςεισ ενόσ ςτερεοφ; Η ϋδρα πϊνω ςτην οπούα ςτηρύζεται τοςτερεό και η απϋναντύ τησ (ϋδρα) λϋγονταιβϊςεισ.
Τι είναι θ παράπλευρθ επιφάνειαενόσ ςτερεοφ; Παρϊπλευρη επιφϊνεια ενόσ ςτερεούαποτελούν οι υπόλοιπεσ 4 ϋδρεσ του,χωρύσ τι...
Τι είναι θ ολικι επιφάνειαενόσ ςτερεοφ; Η ολικό επιφϊνεια ενόσ ςτερεού αποτελεύταιαπό το ςύνολο των εδρών του. Δηλαδό Εολ...
Τι είναι το ανάπτυγμα ενόσ ςτερεοφ; Ανϊπτυγμα ενόσ ςτερεού λϋγεταιτο αποτύπωμα των εδρών του ςε ϋνα επύπεδο,με ςυνεχόμενο...
Πώσ υπολογίηεται το Εολ ενόσ κφβου;Το εμβαδό τησ ολικόσ επιφϊνειασ (Εολ) ενόσκύβου υπολογύζεται ωσ εξόσ: Υπολογύζω πρώτα ...
Πώσ υπολογίηεται το Εολ ενόσ ορκ. παρ/δου;Το εμβαδό τησ ολικόσ επιφϊνειασ (Εολ) ενόσορθ. παραλληλεπιπϋδου υπολογύζεται ωσ ...
Τφποι εμβαδοφΕολ =Ολικό εμβαδό =Εμβαδό κύβουΕολ =Γιϊννησ ΦερεντύνοσΕμβαδό ορθογωνίου παραλληλεπιπέδουΕολ =μ = μόκοσπ = πλϊ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger