ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

3/3/16

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Τι ονομάηεται φψοσ τριγϊνου;Πόςα φψθ υπάρχουν ςε ζνα τρίγωνο; Ύψοσ ενόσ τριγώνου εύναιτο κϊθετο ευθύγραμμο τμόμα,που ενών...
ορθογώνιο οξυγώνιοαμβλυγώνιοβϊςηύψοσ βυβυ βυυυβββββυυυ
Πϊσ υπολογίηεται το εμβαδόενόσ τριγϊνου; Το εμβαδό ενόσ τριγώνου υπολογύζεταιπολλαπλαςιϊζοντασ τη βϊςη τουμε το αντύςτοιχ...
Ποιοσ είναι ο τφποσ του εμβαδοφτου τριγϊνου; Ο υπολογιςμόσ του εμβαδούενόσ τριγώνου με τύπο γρϊφεται ωσ εξόσ:Ετριγ = β * υ2
Μπορϊ να χρθςιμοποιιςωοποιοδιποτε φψοσ του τριγϊνου,ςτον υπολογιςμό του εμβαδοφ του; Για να υπολογύςουμε το εμβαδό, δεν μ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger