ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

4/5/17

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση


Πώς μπορούμε να εκυράσοσμεένα νόημα; Ένα νόημα μπορούμε να ηο εκθράζοσμε με: πημαηικέρ θπάζειρ ονομαηικέρ θπάζειρ
Ρηματικές υράσεις Είναι οι θράζεις ποσ έτοσν πήμα.π.τ.Ανακάλςψε ηην πενικιλίνη.Σςμθώνηζαν ηη δημιοσργία νέφν θέζεφν εργα...
Ονοματικές υράσεις Είναι οι θράζεις ποσ αποηελούνηαι από ονόμαηα (οσζιαζηικά).π.τ.Ανακάλςψη ηης πενικιλίνης.Σςμθωνία για...
Πού τρησιμοποιούνταιοι ονοματικές υράσεις;  Χρηζιμοποιούνηαι ζε ηίηλοσς: κεθαλαίων βιβλίων εθημεπίδων πεπιοδικών δια...
Μετατροπή ρηματικής υράσης σε ονοματική Για να μεηαηρέυοσμε μια ρημαηική θράζη ζε ονομαηική κάνοσμε ηο πήμα οςζιαζηικό, ...
Μετατροπή ονοματικής υράσηςσε ρηματική Για να μεηαηρέυοσμε μια ονομαηική θράζη ζε ρημαηική κάνοσμε: ηο οςζιαζηικό ποσ ε...
Μετατροπή ονοματικής υράσηςσε ρηματικήπ.τ. Η ενημέπωζη ηων γονέων.Ενημεπώνοςν ηοςρ γονείρ. Η απογείωζη ηος αεποπλάνος....


4. Μετατρέπω τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές. • Παρουσίαση καινούριων βιβλίων.  …………………………………………………………………………… • Συ...

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger