ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

14/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 11η ενότητα Α' Γυμνασίου (Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα).1. Να συνταχθούν οι παρακάτω προτάσεις και να χαρακτηριστούν τα ρήματα αμετάβατα ή μεταβατικά ή συνδετικά:

α. Ἁλιεύς τις αὐλοὺς εἶχε.
β. Τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσὶν οἱ θεοί.
γ. Λέγει αὐτ ὁ νεανίσκος.
δ. Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν;
ε. Κύκνοι εἰρηναῖοί (= ειρηνικοί) εἰσι.
στ. Ἀγαμέμνων ἡγεμὼν τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν.
ζ. Οἱ βότρυες ὄμφακές εἰσι.
η. Ὁ ὄνος ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεύτησε.
θ. Χελιδών ἐστι φιλάνθρωπος (=φίλη του ανθρώπου).
ι. Αἱ Σειρῆνες κατάπτεροι ἦσαν.
ια. Ἅνθρωπός τις εἶχεν ὄνον καὶ ἵππον.
ιβ. Δράκων τις (=ένα φίδι) κατέφαγεν τῆς χελιδόνος τοὺς νεοσσούς. 


2. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις:

α. Ἀβροκόμας ὐστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε.
β. Οἱ συνόντες Σωκράτει (=αυτοί που συναναστρέφονταν το Σωκράτη) ἐνδιέτριβον τῇ φιλοσοφίᾳ.
γ. Κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας.
δ. Λυκοῦργον θαυμάζω καὶ σοφὸν ἡγοῦμαι.


3. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το υποκείμενο και το κατηγόρημα και να αναγνωρίσετε τη μορφή του κατηγορήματος.

α. Ὁ ρήτωρ ἀγορεύει.
β. Ὁ ἀνὴρ λούεται.
γ. Ἡ Κρήτη ἐστὶ νῆσος.
δ. Τὸ παιδίον φαίνεται ἀσθενές.
ε. Ἀλέξανδρος ἐκαλεῖτο μέγας.
στ. Οἱ Πέρσαι ἔλυσαν τὰς σπονδάς.
ζ. Οἱ στρατιῶται διώκουσιν τοὺς πολεμίους.
η. Οἱ σοφισταὶ διδάσκουσιν τοὺς νεανίας τὴν ἀρετήν.
θ. Ὑμεῖς οὐ λέγετε ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν.
ι. Κίμων ἠλευθέρωσε τοὺς Μιλησίους τῆς δουλείας.
ια. Οἱ Λακεδαιμόνιοι νομίζουσι τὴν λιποταξίαν αἰσχύνην.
ιβ. Ὁ Σωκράτης ἐκάλει τοὺς σοφιστὰς ἀσόφους.
ιγ. Πολλὰς πόλεις ἔκτισεν ο Ἀλέξανδρος.
ιδ. Ταῦτα ἔλεγον οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς Ἀθηναίοις.
ιε. Μυκῆναι ἦσαν πόλις ἐν Πελοποννήσῳ.
ιστ. Δικαιοσύνη νομίζεται καλόν.
ιζ. Οἱ στρατιῶται ἔβαινον διὰ τῆς πεδιάδος.
ιη. Δημοσθένης συχνάκις ἠγόρευεν ἐν τῇ ἀγορᾷ.
ιθ. Ἀθηναῖοι κατέλιπον τὰ τείχη ἡμιτελῆ.
κ. Οἱ πολέμιοι ἀπέδοσαν σῴους τοὺς αἰχμαλώτους τῇ πόλει.
κα. Βουκεφάλας ἐγένετο ἀφανὴς ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Οὐξίων.
κβ. Ὁ σάλος (=η τρικυμία) οὐκ ἐπέτρεψεν ἡμῖν τὸν πλοῦν.
κγ. Ἐν ἑκάστῃ (=σε κάθε) πόλει οἱ νόμοι ἐμποιοῦσι (=καλλιεργούν) τοῖς πολίταις τὴν ἀρετήν.
κδ. Τ καιρ ἐκείνῳ ἐσυχνάζομεν καθ’ ἡμέραν ἐν τῇ ἀγορᾷ.
κε. Μικρὰ ἐφαίνετο ἠ νῆσος μακρόθεν (=από μακριά).
κστ. Ἅπαντες οἱ νεανίαι ἐγυμνάζοντο ἐν τ γυμνασίῳ.
κζ. Οὐ κατεπείσατε ἡμᾶς περὶ τούτων τῶν πραγμάτων.
κη. Ἅπαντες ἀπεκάλουν τὸν Σωκράτη σοφόν.
κθ. Ἀρετὴν μεγίστην ἐνόμιζον οἱ Ἴωνες τὴν φιλοσοφίαν.


4. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα και το υποκείμε-νο, και όπου υπάρχουν, το κατηγορούμενο ή το αντικείμενο ή τα αντικείμενα.

α. Μικρός ἐστιν οὗτος ὁ οἷκος.
β. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις το πῦρ.
γ. Ἅπαντες ἤκουον τοῦ ρήτορος.
δ. Λεωνίδας ἀπέθανεν ἐν Θερμοπύλαις.
ε. Ἀποδώσομεν τὴν πατρίδα μείζονα (=μεγαλύτερη) τοῖς ἐσομένοις (=στους απογόνους).
στ. Ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη νομίζονται ἀρεταί.


5. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα αμετάβατα και τα μεταβατικά ρήματα και όπου υπάρχουν μεταβατικά, να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα.

α. Ἀλέξανδρος καὶ τὸ αὑτοῦ στράτευμα διέβαινον τὴν Αἴγυπτον.
β. Δαρεῖος ἠσθένησεν σφόδρα (=πολύ) μετὰ τὴν μάχην τὴν ἐν Ἰσσ .
γ. Ἅπαντες ἐν νυκτὶ (=τη νύχτα) ἡσυχάζουσι καὶ ὑπνώττουσιν.
δ. Ὁ ρήτωρ ἔλεγε τοῖς πολίταις τὴν ἑαυτοῦ γνώμην.
ε. Ἀπηλλάξαμεν ὑμᾶς τῶν δεσμῶν.
στ. Οἱ ἀθληταὶ ἔθεον (=έτρεχαν) ἐν τ σταδίῳ.
ζ. Δαρεῖος ἐβασίλευσε τῶν Περσῶν δώδεκα ἔτη.
η. Βλάπτει τον άνδρα ο θυμός.
θ. Ούτως έβαινεν η μάχη.
ι. Μη παντί λόγω πιστεύετε.
ια. Ανθρώπου ψυχή του θείου μετέχει.
ιβ. Προμηθεύς έδωκε τοις ανθρώποις το πυρ.

6. Να υπογραμμίσετε τα ονόματα που λειτουργούν ως αντικείμενα και να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται.

α) Λακεδαιμονίων κατηγόρουν, ὄτι τὴν Καδμείαν κατέλαβον.
β) Δίδωσιν αὐτ τὴν χώραν διὰ τὴν εὐργεσίαν ταύτην.
γ) Ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν παραδείγμασι χρήσαιτο.
δ) Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.
ε) Κότυς τ δωρησαμένῳ τι ἀντεδωρήσατο λέοντα.
στ)Ὁ πατὴρ μοι τὴν τυραννίδα τὴν ἑαυτοῦ κατέλιπεν, οὐ τὴν τύχην.
ζ) Σὺ οὖν τῶν τε εἰρημένων μέμνησο καἰ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ.


7. Να εντοπίσετε τα ρήματα, τα αντικείμενά τους και τα κατηγορούμενα των αντικειμένων.

α) Οὐχί δοῦλον ἑαυτὸν ἐκάλει ὁ Ὑπάτιος.
β) Θεσπιὰς και Πλαταιὰς ἀναστάτους πεποιήκασιν (= τις κατέστρεψαν τελείως).
γ) Ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται.
δ) Ὅθεν οἱ μύες ἐπιλεξάμενοί τινας ἑαυτῶν στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν.
ε) Ἰδίας νόμιζε τῶν φίλων τἀς συμφοράς.
στ) Λακεδαιμόνιοι ἀπέδειξαν τοῦτον στρατηγὸν πάντων.


8. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα:

α. Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη.
β. Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης.
γ. Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί.
δ. Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν.
ε. Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται.
στ. Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιος ἐδύετο.
ζ. Χαλεπὰ τὰ δεινὰ ἐστιν.
η. Ἀποκλείουσιν οἱ βάρβαροι ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ.
θ. Δημοσθένης συνεβούλευεν Ἀθηναίοις ἐκπολεμῆσαι Ὀλυνθίους.
ι. Τοῦ πολέμου ἐπαύσαντο οἱ Λάκωνες.
ια. Ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους.

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger