ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

14/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 13η ενότητα Α' Γυμνασίου (Δάμων και Φιντίας).1. Να αναγνωρίσετε τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:

α. Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.
β. Ἦλθε ἔχων ναῦς (= πλοία) ὀλίγας.
γ. Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος.
δ. Ὁ σῴζων τὴν πατρίδα μεγάλην τιμὴν ἔχει.
ε. Ἀλέξανδρος ἀπέστειλεν Ἀμύνταν τοὺς ἐχθροὺς διώξοντα.
στ. Ἐγὼ τὸ πρᾶγμ’ εἰμὶ τοῦτο δεδρακώς (=που έχω κάνει / ο δράστης).
ζ. Ἐλάχιστοι οἱ τὰ ἄριστα γιγνώσκοντες.
η. Σαῦτα ἀκούσας ὁ λύκος ἐπορεύετο λέγων· «Ἐν ταύτῃ τῆ ἐπαύλει ἄλλα μὲν λέγουσιν, ἄλλα δὲ πράττουσιν».
θ. Οἱ ἱππεύοντες ἐν ἀσφαλείᾳ στρτεύονται.
ι. Ἡ ὁδὸς ἡ ἄγουσα εἰς ἀρετὴν μακρά ἐστι.
ια. Ὁρμήσας δράκων τοὺς ἐν τῆ νεοττιᾷ κατηνάλωσεν στρουθοὺς ὀκτὼ σύν τῆ μητρὶ ἐνάτη.
ιβ. Παρεσκευάζοντο (= έκαναν προετοιμασίες) ὡς πολεμήσοντες.2. Να κάνετε συντακτική αναγνώριση των μετοχών που περιέχονται στις επόμενες προτάσεις:

α. Σὸν βουλόμενον εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην ἀσκητέον (=πρέπει να ασκεί).
β. Εἰς Μέγαρα ἦλθον Ἐπαμεινώνδαν ὑποδεξόμενοι.
γ. Ὁρῶσι Κῦρον ἀσπαζόμενον τὸν πάππον.
δ. Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου (= να συζητά).
ε. Πάντα τὰ δεινότατα παθόντες ὑβριζόμενοι (= εξευτελίζόμενοι, με προσβολές) ἀποθανούμεθα (= θα πεθάνουμε).
στ. Ἐνόμιζον ρᾳδίως (= εύκολα) αἱρήσειν (= ότι θα κυριεύσουν) τείχισμα ταχέως εἰργασμένον (= που έχει φτιαχτεί γρήγορα).
ζ. Πορευόμενοι δὲ πρὸς Κόρινθον ἐγγὺς τοῦ Ἰσθμοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο.
η. Γηράσκω ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος.
θ. Στρατιῶταί τινες ἐτελεύτησαν εὐθὺς, γευσάμενοι τοῦ μέλιτος ἐκείνου.


3. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα τα οποία λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ     ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
                           ἐκστρατεύσειν
ἐλπίζειν
                                                                               γεγραφέναι
                                                         διαπράξαι
διώκειν
                               τρίψειν4. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω απαρέμφατα στη σωστή στήλη.

ἐπιλῦσαι, ἐρριφέναι, κηρύττειν, καταπαύσειν, καταπεπεικέναι, λούειν,
ἀγορεῦσαι, παραλλάξειν, λέγειν, τεταχέναι, ἁλιεῦσαι, κατωρυχέναι,
ἀναμένειν, καθορίσειν, ἐπισπεῦσαι, ᾄσειν.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ    ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
……………..    ……………… …………. ………………….
…………….    …………… ……………. ………………….
…………….    ……………… ……………. ………………….
…………….    ……………… …………. ………………….


5. Να αναγνωρίσετε το είδος (τελικό, ειδικό) των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις.

α. Σωκράτης ἔλεγεν διδάσκειν τὴν ἀρετήν.
β. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον πείσειν τοὺς Λακεδαιμονίους.
γ. Οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν τοὺς στρατιώτας μένειν ἐν τῆ μάχῃ.
δ. Πολλάκις ἐσυμβουλεύσαμεν ἡμᾶς μὴ λῦσαι τὰς σπονδάς.
ε. Οἱ νεανίαι μανθάνουσιν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου γράφειν.
στ. Ἐβουλόμην ἂν (=θα ήθελα) βοηθῆσαί σοι.
6. Να σχηματίσετε τις μετοχές οι οποίες λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ    ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ὁ δουλεύων
                          ἡ κηρύξουσα
                                                       τὸ τρῖψαν
                                                                                ὁ ἐλπικώς
ἡ ἀλλάττουσα


7. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα τα οποία λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
κελεύειν
                           ὁρίσειν
                                                       λεῖψαι
                                                                              πεπλεχέναι
σπεύδειν
                           ἐλέγξειν
8. Να αναγνωρίσετε το είδος (τελικό, ειδικό) και τη συντακτική λειτουργία (υποκείμενο, αντικείμενο) των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις.

α. Πολλοὶ νέοι φιλοσοφεῖν νομίζουσιν.
β. Οὐκ ἐπίσταμαι κιθαρίζειν.
γ. Ἐβούλοντο τὴν πόλιν τειχίζειν.
δ. Τὸ ἀδικεῖν μέγα κάκον ἐστί.
ε. Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
στ. Τὸ ἀμαρτάνειν τοὺς ἀνθρώπους οὐ θαυμαστὸν ἐστίν.


9. Να σχηματίσετε τις μετοχές οι οποίες λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ὁ ἁλιεύων
                          ἡ πράξουσα
                                                      τὸ βλάψαν
                                                                              ὁ τεθυκώς
ἡ γράφουσα10. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω μετοχές στη σωστή στήλη.

ὁ παύσας, ἡ βλάψασα, τὸ ὡρικός, ἡ δεδιωχυῖα, ὁ παραλλάσσων, ἡ ἁλιεύσουσα, τὸ μένον, ὁ κατακρύψας, ἡ ἄρξουσα, τὸ πεπιστευκός, ὁ βλάπτων, τὸ ῥῖψον.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
……………. …………….. ………….. …………………..
…………….. ……………… …………… …………………
………….. …………… ……………. ………………….


11. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τις παρακάτω στήλες.

ΟΝ. ἡ λέγουσα …………… ὁ γράψων ……….. …………….
ΓΕΝ. ………… …………… ………… τῶν ῥιψουσῶν ………………
ΔΟΣ. ……….. τοῖς λύσασι ………… …………….. ……………
ΑΙΣ. …………. ………. ……….. ………. τὸν κλέψαντα
ΚΛ. ……….. ………….. ……….. ……………. ……………….12. Να εντοπίσετε τις μετοχές στις παρακάτω φράσεις και να τις αναγνωρίσετε γραμματικά (ρήμα, χρόνος, γένος, αριθμός, πτώση).

α. Ὁ κακῶς βασιλεύων φθονερός ἐστι.
β. Ἰάσων εἰς τὸν ἰσθμὸν πλεύσας τὴν ναῦν (=το πλοίο) ἀνέθηκεν τῷ Ποσειδῶνι.
γ. Ἑρμῆς εἰς Πιερίαν παραγίγνεται κλέψων τὰς βοῦς τοῦ Ἀπόλλωνος.
δ. Ξενοφῶν θύσας τοῖς θεοῖς ἐστράτευσε.
ε. Οἱ πολλάκις (=πολλές φορές) πεπιστευκότες τοῖς ψευδέσι φίλοις ὕστερον οὐδὲ τοῖς πιστοῖς πιστεύουσιν.
στ. Οἱ Πέρσαι ἦλθον τὴν Ἑλλάδα ὑποτάξοντες.
ζ. Ὀξεία ἦν ἡ φωνὴ τῆς ᾀδούσης γυναικός.
η. Κίρκη ἥδετο (=χαιρόταν) παραλλάξασα τοὺς ἐταίρους τοῦ Ὀδυσσέως εἰς ὗας (=γουρούνια).


13. Να συμπληρώσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

                         ἡ θαυμάσουσα
                                                       κόψαι
                                                                                τὸ τεταχὸς
καθορίζειν
                                                      ὁ ἁλιεύσας
                         φυλάξειν
                                                                                 ἡ πεπεικυῖα14. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές (επιθετικές, κατηγορηματικές, επιρρηματικές):

α. Ξέρξης εἶδεν Ἀρτεμισίαν μαχομένην.
β. Ἀγησίλαος προσέττατεν αὐτοῖς τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι.
γ. Ὁ λέγων τοῦτο ψεύδεται.
δ. Ἦλθεν οὗτος κλέψων τὰ ἐρίφια.
ε. Θεοῦ θέλοντος ταῦτα ποιήσομεν.
στ. Ἦλθεν τρέχων ἐκ Μαραθῶνος.
ζ. Ἀδικίαν ἐπράξατε λύσαντες τὰς σπονδὰς.
η. Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων καίτοι γέρων ὤν.
θ. Κλέαρχος πέμπων ἄγγελον ἔλεγεν θαρρεῖν.
ι. Διωκόμενοι ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐπορευόμεθα διὰ τοῦ πεδίου.
ια. Αἰσχύνομαι οὐ βοηθήσας.
ιβ. Θηβαῖοι λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐστράτευσαν ἐπὶ Πλάταιαν.
ιγ. Ἐγώ εἰμι αἴτιος τῶν ποιουμένων ὑπὸ τῶν Μήδων.
ιδ. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύσαντο τὰς πόλεις πολιορκοῦντες.
ιε. Ἦλθον κρυφίως κλέψοντες τὸν ἵππον.
ιστ. Ἐβούλετο ἐντυχεῖν τοῖς γεγραφόσιν.
15. Να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικά - τελικά) και να βρείτε το υποκείμενό τους:
α. Νομίζομεν ὑμᾶς πιστοὺς φίλους εἶναι.
β. Κῦρος παραγγέλλει τῷ Κλεάρχῳ ἥκειν.
γ. Ἔλεγον Κῦρον ἄριστον ἄρχοντα γενέσθαι.
δ. Κροῖσος ἔπεισεν αὐτὸν γυναῖκα ἄγεσθαι.
ε. Ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ Ἀριαῖος σύμμαχοι ἔσεσθαι.
στ. Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.
ζ. Λύσανδρος ἐκέλευσε πλεῖν τὴν ταχίστην.16. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το είδος των απαρεμφάτων και το υποκείμενο τους.

α. Πάντες ἱατροὶ ἔλεγον αὐτὸν μὴ κινδυνεύειν, ἀλλά χρονίσαι ἐν τῆ νόσῳ.
β. Οἱ ἱατροὶ οὐκ ἐῶσι τοὺς νοσοῦντας ἀποθνῄσκειν.
γ. Ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾌδης ἔμελλον καὶ σὲ γράψαι.
δ. Ἐγὼ προσπεσὼν ἐξωμοσάμην αὐτοῖς μὴ ἀληθῆ ἱατρὸν εἶναί σε.17. Να αναγνωρίσειτε στις προτάσεις που ακολουθούν το είδος του απαρεμφάτου (ειδικό-τελικό, έναρθρο-άναρθρο) και τη λειτουργία του (υποκ., αντικ., κατηγ.).

α. Ἀκολασίαν καλοῦσι τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι.
β. Σὸ ἀδικεῖν μέγα κακόν ἐστι.
γ. Οἱ σύμμαχοι ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
δ. Σὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν.18. Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στα παρακάτω ρήματα: κινδυνεύω, φυτεύω, βλάπτω, πράττω, στρατεύω.

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger