ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

3/12/15

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά πώς να μετατρέπουν τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα και τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς!

Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες πώς γίνεται η μετατροπή των δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα και πώς γίνεται η μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς!

Γ.Φ.

 Οι δεκαδικού αριθμού μπορούν να μετατραπούν ςε δεκαδικϊ κλϊςματα και, αντίςτροφα, τα δεκαδικϊ κλϊςματα να μετατραπούν ςε...

Μετατροπή δεκαδικού αριθμούςε κλάςμα Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό ςε κλϊςμα: Γράφουμε ολόκληρο τον αριθμό, χ...

Το 2,34 γίνεται κλάςμα με αριθμητό το 234και παρονομαςτό το 100, αφού ο αριθμόσέχει δύο δεκαδικϊ ψηφύα. Δηλαδή 2,34 = 234 ...
Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλϊςμα ςε δεκαδικό αριθμό: Γρϊφουμε μόνο τον αριθμητό του. Χωρύζουμε με υποδιαςτολό, α...
 Το 583 = 0,583  1.000 γιατί ο αριθμόσ έχει τρύα μηδενικϊ ςτον παρονομαςτή.                 Γιάννησ Φε...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger