ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/2/16

Πώς μετρώ επιφάνειες - Εκπαιδευτικές κάρτες


Σε τι διαφζρουν οι λζξεισ«επιφάνεια» και «εμβαδό»; Η λέξη «επιφάνεια» εκφράζει ςχήμα(π.χ. μεγάλη επιφάνεια, μικρήεπιφάνει...

Ποια είναι η μονάδα μζτρηςηστου εμβαδοφ;Μονάδα μέτρηςησ του εμβαδού είναι τοτετραγωνικό μέτρο.Δηλαδή ένα τετράγωνο με μήκο...
Ποιεσ είναι οι μονάδεσ μζτρηςησεπιφάνειασ;
τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ)ςτρέμματετραγωνικό μέτρο (τ. μ)τετραγωνικό δέκατο (τ.δεκ)τετραγωνικό εκατοςτό (τ.εκ)τετραγωνι...
Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμενα γράψουμε το εμβαδό επιφάνειασ;Το εμβαδό μιασ επιφάνειασ μπορεί να γραφεί με: φυςικό αριθμό (...
Τι ςυμβαίνει όταν μετατρζπουμετη μζτρηςη ςε μονάδα άλλησ τάξησ; Όταν μετατρέπουμε μεγαλύτερεσ μονάδεσ ςεμικρότερεσ, κάνου...
Μποροφμε να κάνουμε πράξεισμε μετρήςεισ που ζχουν γίνειμε διαφορετική μονάδα μζτρηςησ; Για να κάνουμε πράξεισ ανάμεςα ςε ...
ΠαράδειγμαΝα υπολογίςεισ το ςυνολικό εμβαδό δυοτραπεζιών, που το ένα έχει εμβαδό 1,2 τ.μ. και τοάλλο 9.000 τ.εκ.Μετατρέπου...
Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger