ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

4/3/16

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τραπεζίου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεταιτετράγωνο; Ένα τετράπλευρο λέγεται τετρϊγωνο ότανόλεσ οι πλευρϋσ του είναι ύςεσ και όλεσ τουο...
Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεταιορθογϊνιο; Ένα τετράπλευρο λέγεται ορθογώνιο ότανοι απϋναντι πλευρϋσ του είναι παρϊλληλεσκαι ...
Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεταιπαραλλθλόγραμμο; Ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμοόταν οι απϋναντι πλευρϋσ του είναιπαρ...
Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεταιρόμβοσ; Ένα τετράπλευρο λέγεται ρόμβοσ όταν όλεσοι πλευρϋσ του είναι ύςεσ καιοι απϋναντι πλευ...
Πότε ζνα τετράπλευρο λζγεταιτραπζηιο; Ένα τετράπλευρο λέγεται τραπϋζιο ότανοι δύο απϋναντι πλευρϋσ τουείναι παρϊλληλεσ.
Ποιεσ λζγονται βάςεισ του τραπεηίου; Βϊςεισ του τραπεζύου λέγονταιοι δύο παρϊλληλεσ πλευρϋσ του.B = μεγϊλη βϊςηβ = μικρό ...
Ποιο είναι το φψοσ του τραπεηίου; Ύψοσ του τραπεζύου λέγεταιτο κϊθετο ευθύγραμμο τμόμα, πουςυνδϋει τισ δύο βϊςεισ του.B =...
Πϊσ υπολογίηεται το εμβαδόενόσ τραπεηίου; Το εμβαδό ενόσ τραπεζύου είναι ίςο με τοϊθροιςμα τησ μικρόσ και τησ μεγϊλησβϊςη...
Πϊσ γράφεται ο υπολογιςμόστου εμβαδοφ του τραπεηίου με τφπο; Ο υπολογιςμόσ του εμβαδούενόσ τραπεζύου με τύπο γράφεται ωσ ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger