Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Online διαδραστικές ασκήσεις

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 1. Να εντοπίσεις στο κείμενο τα 25 παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων 
 2. Να εντοπίσεις στο κείμενο τα 14 παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων 
 3. 1η Άσκηση για τα παραθετικά σε -ότερος ή -ώτερος 
 4. 2η Άσκηση για τα παραθετικά σε -ότερος ή -ώτερος 
 5. Άσκηση για τα παραθετικά με αναλογικό σχηματισμό 
 6. Άσκηση για τα ομαλά παραθετικά 
 7. 1η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά 
 8. 2η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά
 9. 3η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά 
 10. 4η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά 
 11. 1η Γενική άσκηση παραθετικών 
 12. Άσκηση στα παραθετικά επιθέτων, μετοχών και επιρρημάτων 
 13. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων 
 14. Να βρεθούν οι άλλοι τύποι του επιθέτου βελτίον και να κλιθεί στον ενικό και στον πληθυντικό 
 15. Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται (Γ' 2, 1η) 
 16. Μεταφέρετε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό στο γένος, αριθμό και πτώση όπου βρίσκονται (Γ' 2, 2η) 
 17. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους συγκριτικού και υπερθετικού (Γ' 2, 3η)
 18. Να αντικατασταθούν στους άλλους βαθμούς τα επίθετα και τα επιρρήματα (Γ' 12,1η)
 19. Να σχηματίσετε τα ζητούμενα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων (Γ' 12,3η)
 20. Να σχηματίσεις τα παραθετικά των επιθέτων
 21. Να σχηματίσεις τα παραθετικά των επιρρημάτων
 22. Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσεις τα επίθετα και τα επιρρήματα, να βρεις σε ποιο βαθμό βρίσκονται και να τα μεταφέρεις στους άλλους βαθμούς (σε 3 στάδια)
 23. Να βρείτε τις πλάγιες πτώσεις που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί (Γ' 2, 4η) 
 24. Να βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων (Γ' 2, 5η) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 1. Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος τιμῶ 
 2. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. άω-ῶ ενεργ. φωνής 
 3. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. άω-ῶ μέσης φωνής 
 4. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -άω -ῶ 
 5. Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος τιμῶμαι 
 6. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -άομαι -ῶμαι 
 7. Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η 
 8. Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η 
 9. Ρήματα σε άω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό 
 10. ἀνιᾷ: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή 
 11. ἀνιᾷ: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή 
 12. Να γράψετε τους τύπους του ρ. κοιμῶμαι (Γ' 3,1η) 
 13. Να συμπληρώσετε τα κενά με τη γραμματική αναγνώριση των παρακάτω τύπων (Γ' 3,2η) 
 14. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 3,3η)
 15. Συμπληρώστε τις λέξεις στα αντίστοιχα τετραγωνίδια (Γ' 3,4η)
 16. Άσκηση συμπλήρωσης στις άλλες εγκλίσεις 
 17. ὁράω, -ῶ, αἰτιάομαι, -ῶμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται 
 18. Άσκηση αντιστοίχισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 1. Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος ποιῶ 
 2. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. έω-ῶ ενεργ. φωνής 
 3. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. έω-ῶ μέσης φωνής 
 4. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -έω -ῶ 
 5. Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος ποιοῦμαι 
 6. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -έομαι -οῦμαι 
 7. Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η 
 8. Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η 
 9. Ρήματα σε έω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό 
 10. ἐποίησεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή 
 11. ἐποίησεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή 
 12. οἰκοῖμεν και ἡγοῦμαι: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση (Γ' 4,1η)
 13. ἀποστερῶ, ταλαιπωρῶ: Να γράψετε τους τύπους ενεστώτα των ρημάτων (Γ' 4,2η) 
 14. οἰκεῖν, ἡγῶμαι, εὐδοκιμοῖ, ἀπολογείσθων: Να αναγνωριστούν γραμματικά και να κλιθεί η οριστική του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται. (Γ' 4,3η) 
 15. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 4,4η)
 16. Συμπληρώστε τα τετραγωνίδια με τις λέξεις (Γ' 4,5η)
 17. ὠφελέω, -ῶ, ἀδικέω, -ῶ: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται
 18. κινέω, -ῶ, ποιέομαι, -οῦμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται 
 19. Άσκηση αντιστοίχισης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 1. Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος δηλῶ 
 2. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. όω-ῶ ενεργ. φωνής 
 3. Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. όω-ῶ ενεργητικής και μέσης φωνής 
 4. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -όω -ῶ 
 5. Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος δηλοῦμαι 
 6. Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -όομαι -οῦμαι 
 7. Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η 
 8. Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η 
 9. Ρήματα σε όω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό 
 10. ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή 
 11. ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή 
 12. Να συμπληρώσετε τα πρόσωπα του ρ. ἐλευθερόω, ἐλευθερῶ (Γ' 5,2η) 
 13. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων (Γ' 5,3η)
 14. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 5,4η)
 15. Να συμπληρώσετε τα τετραγωνίδια με τις λέξεις που ζητούνται. (Γ' 5,5η)
 16. Άσκηση σε σταυρόλεξο 
 17. Άσκηση αντιστοίχισης 
 18. Άσκηση συμπλήρωσης 

ENOTHTA 6

 1. παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της εν. φ. 
 2. παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της μ. φ. 
 3. Βρες στο κείμενο τους τύπους του ενεργητικού αόριστου β' 
 4. Βρες στο κείμενο τους τύπους του μέσου αόριστου β' 
 5. 1η άσκηση: Να βρεθεί ο αόριστος β' των ρημάτων 
 6. 2η άσκηση: Να βρεθεί ο αόριστος β' των ρημάτων 
 7. 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων 
 8. 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων 
 9. 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του μέσου αόριστου β' των ρημάτων 
 10. 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του μέσου αόριστου β' των ρημάτων 
 11. 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι κατάλληλοι τύποι του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων 
 12. 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι κατάλληλοι τύποι του μέσου αόριστου β' των ρημάτων 
 13. Σταυρόλεξο με ρήματα στον Αόριστο β' 
 14. Να γράψετε τους τύπους αορίστου Β' των ρημάτων λαμβάνω και εὑρίσκομαι (Γ' 6, 1η) 
 15. Στις ακόλουθες προτάσεις να συμπληρώσετε τους τύπους αορίστου Β' και τις πτώσεις των ουσιαστικών που ζητούνται (Γ' 6, 2η)
 16. Να εντοπίσετε τους τύπους αορίστου Β' του κειμένου της Ενότητας και να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου (Γ' 7, 3η)
 17. Αφού αναγνωρίσετε γραμματικά τους παρακάτω τύπους αορίστου, να επιλέξετε τον κατάλληλο για να συμπληρώσετε τις προτάσεις (Γ' 12,6η)
 18. Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων βάλλω, μανθάνω, λαμβάνω, ὁρῶ που ζητούνται 
 19. τυγχάνω, ἄγω, ἔρχομαι, εἰσφέρω, λέγω: Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων 
 20. Άσκηση στον αόριστο β' Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
 21. Άσκηση στην αντωνυμία αὐτός, -ή, -ό 
 22. Να αναγνωρίσετε τη χρήση (οριστική ή επαναληπτική) της αντωνυμίας αὐτὸς στις παρακάτω προτάσεις

ENOTHTA 7

 1. Να αιτιολογήσεις το σχηματισμό του ενεστώτα των ενρινόληκτων ρημάτων  
 2. Να αιτιολογήσεις το σχηματισμό του ενεστώτα των υγρόληκτων ρημάτων 
 3. Άσκηση στον αόριστο εν. φ. υγρόληκτων, καθαίρω (Γ' 7, 2η) 
 4. Άσκηση στον αόριστο μέσης φ. υγρόληκτων, καθαίρομαι (Γ' 7, 2η) 
 5. Να γραφτεί το ρηματικό θέμα των ρημάτων 
 6. Να συμπληρωθεί ο χαρακτήρας ώστε να σχηματιστεί ο παρακείμενος των ρημάτων 
 7. Να συμπληρώσετε τους τύπους των ρ. ώστε να σχηματιστούν στο μέλλοντα και παρακείμενο 
 8. Να μεταφερθούν οι τύποι των ρημάτων στον άλλο αριθμό 
 9. Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα, στην έγχρωμη στήλη θα δείτε να σχηματίζεται το γ΄ πληθ. ευκτ. μέλλ. ε.φ. του ρ. σφάλλω (Γ' 7, 5η) 
 10. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους του μέλλοντα ενεργητικής και μέσης φωνής του ρήματος ἀγγέλλω. 
 11. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους του αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος κρίνω. 
 12. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους του αορίστου μέσης φωνής του ρήματος κρίνω. 
 13. Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της Α΄ στήλης με τη γραμματική τους αναγνώριση, να γράψετε το ρήμα στέλλω στους τύπους που ζητούνται 
 14. Αφού συμπληρώσετε το σταυρόλεξο με τους κατάλληλους τύπους που ζητούνται, στην έγχρωμη στήλη θα εμφανιστεί ένα ουσιαστικό της α΄ κλίσης 

ENOTHTA 8

 1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους του παθητικού μέλλοντα και αόριστου 
 2. Άσκηση στον παθητικό αόριστο
 3. Να κλίνετε το ρ. πέμπω στους χρόνους και στις εγκλίσεις που ζητούνται (Γ΄ 8, 1η) 
 4. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο παθητικού μέλλοντα και αορίστου διατηρώντας σταθερή την έγκλιση (Γ΄ 8, 2η) 
 5. Να ελέγξετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους και να διορθώσετε όσους είναι λανθασμένοι (Γ΄ 8, 3η) 
 6. Να βρείτε την έγκλιση και το χρόνο στον οποίο βρίσκονται οι ρηματικοί τύποι και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα (Γ΄ 8, 4η)
 7. Να σχηματίσετε ολοκληρωμένες προτάσεις με τις λέξεις που σας δίνονται, αφού τις τοποθετήσετε στον σωστό τύπο (Γ΄ 8, 6η)
 8. Να συμπληρώσετε τα κενά γράφοντας στην κατάλληλη πτώση το ουσιαστικό που σας δίνεται σε παρένθεση (Γ΄ 8, 7η)
 9. Άσκηση στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο του ρ. κατηγορώ 
 10. Αφού συμπληρώσετε το σταυρόλεξο με τους κατάλληλους τύπους παθητικού μέλλοντα ή αόριστου που ζητούνται, στην έγχρωμη στήλη θα εμφανιστεί ένα ουσιαστικό της β΄ κλίσης 
 11. Μετατροπή παθητικής σε ενεργητική (ρήματα μονόπτωτα) 
 12. Μετατροπή παθητικής σε ενεργητική (ρήματα δίπτωτα) 
 13. Μετατροπή παθητικής σε ενεργητική (ρήματα με κατηγορούμενο αντικειμένου) 
 14. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα μονόπτωτα), 1η 
 15. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα μονόπτωτα), 2η 
 16. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα δίπτωτα), 1η 
 17. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα δίπτωτα), 2η 
 18. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα με κατηγορούμενο αντικειμένου) 1η 
 19. Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα με κατηγορούμενο αντικειμένου) 2η
 20. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα με τις αυτοπαθητικές αντωνυμίες

ENOTHTA 9

 1. Άσκηση για το είδος του μορίου ἄν (Γ', 9η εν. 1η) 
 2. Άσκηση για το είδος του μορίου ἄν (Γ', 9η εν. 2η) 
 3. Άσκηση στις δευτ. ονοματικές πρ. (Γ', 9η εν. 3η) 
 4. Άσκηση στις δευτ. ονοματικές ειδικές πρ. (Γ', 9η εν. 4η) 
 5.  Άσκηση στις δευτ. ονοματικές ενδοιαστικές πρ. (Γ', 9η εν. 5η) 
 6. Άσκηση στις δευτ. ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές πρ. (Γ', 9η εν. 6η) 
 7. Άσκηση στις δευτ. ονοματικές αναφορικές πρ. (Γ', 9η εν. 7η) 
 8. Άσκηση για το είδος και το συντακτικό ρόλο των ονοματικών προτάσεων 
 9. Να βρεθεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων 
 10. Άσκηση για το συντακτικό ρόλο των ειδικών προτάσεων 
 11. Άσκηση για τις ενδοιαστικές (συντακτικός ρόλος, τι εκφράζουν) 
 12. Άσκηση για τις πλάγιες ερ. (συντακτικός ρόλος, είδος άγνοιας, μονομερείς ή διμερείς)
 13. Άσκηση για το συντακτικό ρόλο των αναφορικών ονοματικών προτάσεων

ENOTHTA 10

 1. Να βρεθεί το είδος των επιρρηματικών προτάσεων 
 2. Να βρεθούν οι τελικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές και εναντιωματικές προτάσεις 
 3. Άσκηση στις αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές 
 4. άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (1η) (Γ', 10η εν.) 
 5. άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (2η) (Γ', 10η εν.) 
 6. άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές πρ. (3η) (Γ', 10η εν.) 
 7. άσκηση στις επιρρ. τελικές πρ. (4η) (Γ', 10η εν.) 
 8. άσκηση στις επιρρ. συμπερασματικές πρ. (5η) (Γ', 10η εν.) 
 9. άσκηση στις επιρρ. εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (6η) (Γ', 10η εν.) 

ENOTHTA 11

 1. άσκηση στις επιρρ. χρονικές, υποθετικές, αναφορικές πρ. (1η) (Γ', 11η εν.) 
 2. άσκηση στις επιρρ. χρονικές, υποθετικές, αναφορικές πρ. (2η) (Γ', 11η εν.) 
 3. άσκηση στις επιρρ. χρονικές πρ. (4η) (Γ', 11η εν.) 
 4. άσκηση στις επιρρ. αναφορικές πρ. (5η) (Γ', 11η εν.) 
 5. Άσκηση στις υποθετικές, χρονικές, τελικές, αιτιολογικές 
 6. Να αναγνωριστούν οι χρονικές, υποθετικές και αναφορικές πρ.. 
 7. Υποθετικοί Λόγοι: 1η άσκηση, αντιστοίχηση των ειδών 
 8. Υποθετικοί Λόγοι: 2η άσκηση, προσδιορισμός του είδους 
 9. Υποθετικοί Λόγοι: 3η άσκηση, μετατροπή στα είδη 
 10. Υποθετικοί Λόγοι: 4η άσκηση, λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι 
 11. Υποθετικοί Λόγοι: 5η άσκηση, εντοπισμός των εξαρτημένων υποθετικών λόγων 
 12. Υποθετικοί λόγοι: 6η άσκηση, Να εντοπιστεί το είδος των υποθετικών λόγων 
Επιμέλεια ασκήσεων: Γιάννης Παπαθανασίου, http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos

Δείτε επίσης:

Σχολικό Βοήθημα Γ' Γυμνασίου -  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου 


Μεταφράσεις όλων των ενοτήτων στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Γ' Γυμνασίου 

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα  

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Σημειώσεις και ασκήσεις για όλες τις ενότητες 

Σημειώσεις για τα Αρχαία Γ' Γυμνασίου  

Online λεξικό αρχικών χρόνων αρχαίων ελληνικών ρημάτων

Βιντεομαθήματα για τα Αρχαία Γ' Γυμνασίου

Online ασκήσεις γραμματικής για τα Αρχαία του Γυμνασίου 


Online ασκήσεις συντακτικού για τα Αρχαία του Γυμνασίου 

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Δευτερεύουσες προτάσεις - Θεωρία και ασκήσεις

Τα αρχαία ελληνικά κείμενα της Γ' Γυμνασίου σε κόμικς 

Πολυβιβλίο φιλολογικών Γ' Γυμνασίου - Βοήθημα για τα Αρχαία, τη Γλώσσα, την Ελένη, τη Λογοτεχνία

Αρχαία μετά μουσικής - Ο χρόνος των φωνηέντων

Αρχαία μετά μουσικής - Κανόνες τονισμού 

Αρχαία μετά μουσικής - Tο ρήμα εἰμί 

Αρχαία μετά μουσικής - Ο ξενιτεμένος παῖς

Λυμένες ασκήσεις στα ουσιαστικά α' και β' κλίσης 

Επίθετα β' κλίσης αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ουσιαστικά γ' κλίσης - Λυμένες ασκήσεις 

Βαρύτονα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις  

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Αόριστος Β' - Λυμένες ασκήσεις

Πίνακας με την κλίση του λύω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις σε ενεργητική και μέση φωνή 

Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι στα αρχαία ελληνικά 

Προτεινόμενες λεξιλογικές ασκήσεις στα Αρχαία Γυμνασίου  

Γενικοί κανόνες τονισμού αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ειδικοί κανόνες τονισμού για την α', β' και γ' κλίση ουσιαστικών  

Η κλίση του ρήματος εἰμί 

Τα είδη των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά 

Οι κύριοι όροι της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά 


Αντωνυμίες αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Η παθητική φωνή στα αρχαία ελληνικά 

Το ρήμα λύω σε ενεργητική και μέση φωνή σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά  

Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Θέματα προαγωγικών εξετάσεων

Επαναληπτικές ασκήσεις ετυμολογίας, συντακτικού και γραμματικής στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για όλες τις ενότητες της Γ' Γυμνασίου


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, κλίση, χρονική κι εγκλιτική αντικατάσταση και γραμματική θεωρία όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις

Διαγωνίσματα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Γ' Γυμνασίου 


Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΛεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Σταματάκου

Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Λεξικό των αρχαίων ελληνικών 


Αόριστος Β' - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Κλίση συνηρημένων ρημάτων αρχαίας ελληνικής - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Βιβλίο εκπαιδευτικού με διδακτικά παραδείγματα, παραδείγματα αξιολόγησης και ανάλυση διδακτικών ενοτήτων)

Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά


Κανόνες τονισμού στα αρχαία ελληνικά


Μέρη του λόγου και παρεπόμενα των κλίσεων στα αρχαία ελληνικά


Το άρθρο στα αρχαία ελληνικά


Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Εγκλιτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Προσωπικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Δεικτικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά


Α' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Β' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για τη Β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Γ΄ κλίση ουσιαστικών 

Online ασκήσεις για τη Γ' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 


Δευτερόκλιτα επίθετα


Τριτόκλιτα επίθετα


Ανώμαλα επίθετα


Αριθμητικά επίθετα


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Το ρήμα εμί

Το ρήμα λύω 


Πώς κάνω χρονική αντικατάσταση 


Πώς κάνω εγκλιτική αντικατάσταση 


Online ασκήσεις χρονικών κι εγκλιτικών αντικαταστάσεων


Πώς κάνω συντακτική ανάλυση σε ένα αρχαίο κείμενο


Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων στα αρχαία ελληνικά

Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων στην αρχαία ελληνική γλώσσα 


Η απόδοση των εγκλίσεων της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική  


Σύνδεση προτάσεων


Σύνδεσμοι


Οι δευτερεύουσες προτάσεις


Απρόσωπη σύνταξη


Σύνταξη απαρεμφάτου


Οι μετοχές 


Λεξιλόγιο αρχαίων ελληνικών 


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής σε κωμικογραφήματα


Ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής - J.B. Hoffman 


Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης - Δημητράκου

Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα με ερωτήσεις, απαντήσεις και 2500 μεταφρασμένα παραδείγματα

Βοήθημα με πίνακες και θεωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματικής

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Πίνακες με την κλίση των ρημάτων της αρχαία ελληνικής

Όλο το ρήμα λύω σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Όλο το ρήμα εἰμί σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Πίνακας καταλήξεων απαρεμφάτων και μετοχών στα αρχαία ελληνικά

Η α' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η β' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η γ' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Ανώμαλα ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά

Οι αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Οι μετοχές στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις

Αρχικοί χρόνοι των σπουδαιότερων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 

Κλίση των βαρύτονων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις - Πίνακες

Σύνταξη συνήθων λέξεων στα αρχαία ελληνικά

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής

Αόριστος Β' - Θεωρία και ασκήσεις 

Η Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς κάνουμε σύνταξη στα αρχαία ελληνικά 

Οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών σε κόμικς - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Αρχικοί χρόνοι 129 ρημάτων στα αρχαία ελληνικά 

Kλίση βαρύτονων ρημάτων σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία 

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Ο τονισμός των αρχαίων ελληνικών σε δέκα απλά μαθήματα 

Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά  

Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί στις παρακάτω φράσεις - Online άσκηση 

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης στα αρχαία ελληνικά: Υποκείμενο - κατηγόρημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Η α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Η β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)