Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Online διαδραστικές ασκήσεις

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Να αναγνωρίσετε τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους

Να αναγνωρίσετε τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους

Να αναγωρίσετε το είδος των προτάσεων

Να εντοπίσετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς στις προτάσεις

Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση

Να εντοπίσετε ποιες προτάσεις έχουν απρόσωπη σύνταξη και ποιες έχουν προσωπική

Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων

Να αναγνωρίσετε το είδος του ομοιόπτωτου προσδιορισμού που βρίσκεται στην παρένθεση

Να αναγνωρίσετε το είδος του ετερόπτωτου προσδιορισμού που βρίσκεται στην παρένθεση

Να εντοπίσετε το είδος σύνδεσης των προτάσεων


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Βρείτε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά

Τοποθετήστε τα αρσενικά ουσιαστικά στη γενική πληθυντικού

Τοποθετήστε τα θηλυκά ουσιαστικά στη γενική πληθυντικού

Να μεταφέρετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

Να μεταφέρετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (επίθετα σε -ων)

Να μεταφέρετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (επίθετα σε -ης)

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο του επιθέτου που σας δίνεται

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο του επιθέτου που σας δίνεται (επίθετα σε -ης)

Να αναγνωρίσετε τις μορφές των ρημάτων

Να βρείτε τον σωστό τύπο των ρημάτων που ζητείται στην παρένθεση

Να τοποθετήσετε τα ρηματα που σας δίνονται στον αόριστο της ενεργητικής φωνής

Να τοποθετήσετε τα ρηματα που σας δίνονται στον αόριστο της παθητικής φωνής

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα στο β' ενικό της προστακτικής του ενεστώτα

Να τοποθετήσετε τα ρήματα στον σωστό τύπο (ρήματα σε -ώμαι)

Να επιλέξετε την έγκλιση και τη σημασία της έγκλισης των ρημάτων στις προτάσεις που ακολουθούν

Να εντοπίσετε τις εκλίσεις και τις σημασίες των εγκλίσεων στα ρήματα των ακόλουθων προτάσεων


ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ

Με την πρωτότυπη λέξη και τα επιθήματα που σας δίνονται να σχηματίζετε την παράγωγη λέξη

Να σχηματίσετε σύνθετα απο τις πρωτότυπες λέξεις που σας δίνονται

Να σχηματίσετε τα παράγωγα ρήματα από τα ουσιαστικά που σας δίνονται

Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά με τα επιθέματα που σας δίνονται

Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα απο τα ουσιαστικά που σας δίνονται


ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας

Επιμέλεια κουίζ: Αθηνά Κομνηνού, https://www.always-seek-knowledge.com

Δείτε επίσης:

Σχολικό Βοήθημα Α' Γυμνασίου - Νεοελληνική Γλώσσα  

Σχολικό Βοήθημα Α' Γυμνασίου - Εκθέσεις 


Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου  


Τετράδιο εργασιών - Λυσάρι 

Επανάληψη στη Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Τηλεπαιχνίδι

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα  

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Α' Γυμνασίου 

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Όλες οι ενότητες σε εκπαιδευτικές κάρτες  

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Θεωρία και επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες

Σημειώσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου 

Συνοπτικές σημειώσεις για όλη την ύλη

Βιντεομαθήματα για τη Γλώσσα Α' Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Α' Γυμνασίου 


Σχεδιαγράμματα εκθέσεων για την Α' Γυμνασίου  


Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου - Σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις για όλες τις ενότητες

Βοήθημα με ασκήσεις γραμματικής για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Α' Γυμνασίου 

Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

13 διαγωνίσματα για τη Γλώσσα Α' Γυμνασίου

Θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Η ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις 
Επιχειρηματολογία στην Έκθεση

Online μαθήματα ελληνικής γραμματικής

Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας

Κατάλογος με τα συχνότερα λάθη της ελληνικής γλώσσας 

Το κόκκινο βιβλιαράκι του κειμενογράφου - Οδηγός για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας στην επικοινωνία 

Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης - Δημητράκου 

Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας

Μαθαίνω να κάνω περιλήψεις

Μαθαίνω να γράφω σωστά παραγράφους


Μαθαίνω να γράφω εκθέσεις 


Μεθοδολογία σύνταξης προλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης επιλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης περίληψης


Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση


Κοινά στοιχεία για όλα τα θέματα της έκθεσης


Η επικοινωνία στα νέα ελληνικά - Παράγοντες επικοινωνίας - Κώδικες επικοινωνίας - Πολυτροπικότητα  


Είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Είδη προτάσεων ανάλογα με τη δομή και τα συστατικά τους 


Είδη των προτάσεων ανάλογα με τη σημασία τους


Είδη των προτάσεων ανάλογα με την ποιότητά τους


Προφορικός και γραπτός λόγος - Είδη προφορικού και γραπτού λόγου - Γλωσσική ποικιλία - Μέσο και περίσταση επικοινωνίας


Διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου 


Η δομή της παραγράφου


Παράγραφος - Θεωρία


Περιγραφή - Αφήγηση - Περίληψη - Επιχειρηματολογία - Πολυτροπικότητα


Ονοματικές και ρηματικές φράσεις


Επιθετικοί προσδιορισμοί


Κλίση ουσιαστικών


Κλίση επιθέτων 


Παραγωγή λέξεων στα νέα ελληνικά 


Σύνθεση λέξεων στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα - Ο ρόλος, η λειτουργία, οι μορφές, τα πρόσωπα και οι αριθμοί του ρήματος 


Οι φωνές των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι συζυγίες των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι διαθέσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι χρόνοι των ρημάτων, η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας στα νέα ελληνικά  


Συνδετικά ρήματα στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα στην αφήγηση


Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 


Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά 


Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά


Συνδετικές λέξεις και φράσεις


Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;   

Online άσκηση ορθογραφίας

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ


Το τελικό ν


Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις 

Νεοελληνική Γλώσσα - Βιβλίο εκπαιδευτικού με διδακτικά παραδείγματα, παραδείγματα αξιολόγησης και ανάλυση διδακτικών ενοτήτων


Αποθετικά ρήματα  


Βασική γραμματική της ελληνικής - Βοήθημα   

Το συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις - Βοήθημα

Μαθήματα ορθογραφίας - Ένας μικρός πρακτικός οδηγός ορθογραφίας 

Βοήθημα με 46 καρτέλες με κανόνες ορθογραφίας 

Βοήθημα με πρότυπες ασκήσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγου

Νεοελληνική γραμματική και ορθογραφία - Βοήθημα με του βασικούς ορθογραφικούς κανόνες με βάση τη νεοελληνική γραμματική 

Η βασική γραμματική της ελληνικής - Βοήθημα κατάλληλο και για αλλοδαπούς μαθητές 

Λεξικό σπάνιων λέξεων

Φωνές, συζυγίες, διαθέσεις ρημάτων - Θεωρία και ασκήσεις 

Πώς γράφονται τα επίθετα σε -ιος, -ιμος, -ινος - Εκπαιδευτική κάρτα

Η πλοκή της αφήγησης σε μια εκπαιδευτική κάρτα 

Πώς χτίζω μια παράγραφο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Πώς μεγαλώνω μία πρόταση - Εκπαιδευτική κάρτα 

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα σημεία στίξης έτοιμες για εκτύπωση 

Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά 

Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου - Πώς να τις αντιμετωπίσετε 

Μεθοδολογία παραγωγής γραπτού λόγου - Πώς να βρίσκεις επιχειρήματα για τις εκθέσεις

Μαθαίνω τους χρόνους των ρημάτων μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Αυτοδιόρθωση - αυτοξιολόγηση του γραπτού λόγου - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Σύνδεσμοι και λέξεις που εισάγουν διαφορετικά είδη προτάσεων της νέας ελληνικής 

Η παράγραφος - Θεωρία και ασκήσεις 

Στάδια παραγωγής γραπτού λόγου με παραδείγματα 

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης 

Οι συνδετικές λέξεις σε δύο εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Μέθοδοι εκμάθησης ορθογραφίας 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Βοήθημα 

Πώς γράφω έκθεση - Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης  

Διαθέσεις του ρήματος και παθητική σύνταξη - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις των νέων ελληνικών σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Συνοπτικός πίνακας των επιρρηματικών σχέσεων στα νέα ελληνικά 

Οι χρόνοι των ρημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι χρήσεις του θα στα νέα ελληνικά 

Η κλίση των ρημάτων στα νέα ελληνικά 

Η κλίση των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά 

Τα επιφωνήματα στα νέα ελληνικά 

Οι σύνδεσμοι στα νέα ελληνικά 

Τα επιρρήματα στα νέα ελληνικά 

Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά  

Οι πιο συνηθισμένες συντομογραφίες της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα 

Οι χρόνοι του ρήματος στα νέα ελληνικά σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Τα πιο συνηθισμένα αρτικόλεξα της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα 

Ομώνυμα και παρώνυμα - Θεωρία και ασκήσεις 

Οι εγκλίσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 

Η σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς δίνουμε οδηγίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές καρτέλες 

Ονοματικές - Ρηματικές φράσεις: Θεωρία και ασκήσεις 

Το γερούνδιο στα νέα ελληνικά 

Οι προθέσεις στα νέα ελληνικά 

Οριστικό και αόριστο άρθρο στα νέα ελληνικά

Η σύνταξη της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής σύνταξης  

Τα είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 

Οι σύνδεσμοι της νεοελληνικής γλώσσας που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος

Οι διαφορές του ως και του σαν 

Αμετάβατα και μεταβατικά ρήματα - Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης 

Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο 

Επίθετα σε -ής -ιά -ί - Θεωρία και ασκήσεις 

Μαθαίνω για τα ουσιαστικά και τα επίθετα 

Ρηματικά επίθετα - Επιθετικές μετοχές 

Τα σημεία στίξης στα νέα ελληνικά 

Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες συλλαβισμού στα νέα ελληνικά 

Τοπικοί προσδιορισμοί στα νέα ελληνικά - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις 

Εκπαιδευτικές κάρτες για τη χρήση της γενικής στα νέα ελληνικά 

Οικογένειες λέξεων - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις 

Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες τονισμού στα νέα ελληνικά 

Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα ουσιαστικά; 

Ευθύς και πλάγιος λόγος στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Τα αριθμητικά στην ελληνική γλώσσα 

Πώς κλίνονται τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του γραπτού 

Πότε τα ρήματα γράφονται με -ε και πότε με -αι; 

Συντομογραφίες και αρτικόλεξα της νέας ελληνικής 

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Πώς δείχνουμε τον χρόνο στα νέα ελληνικά 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο 

Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά 

Πότε τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με -ια και πότε με -εια; 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα σημεία στίξης 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά την ενεργητική και την παθητική σύνταξη 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το αντικείμενο, τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα ουσιαστικά και τα επίθετα 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους χρόνους των ρημάτων 

Συντακτικό ελληνικής γλώσσας (σύγχρονης - δημοτικής) - Βοήθημα 

Η στίξη στον γραπτό λόγο - Πώς επηρεάζουν τα σημεία στίξης το νόημα και την επικοινωνία - Πρακτικός οδηγός για τα σημεία στίξης 

Βοήθημα με επαναληπτικές ασκήσεις για το άρθρο στα νέα ελληνικά

Τα ρήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα νέα ελληνικά  

Κανόνες ορθογραφίας - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις

Γράφω σωστά τα ι, η, ει, οι, αι, ια, ο, ω - Βοήθημα για την ορθογραφία

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου με θεωρία, παραδείγματα και ασκήσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Βοήθημα για τις αντωνυμίες στα νέα ελληνικά

Η δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο - Εκπαιδευτικές κάρτες    

Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου - Λεξιλογικές ασκήσεις

Το γλωσσάρι των φιλολόγων - Ένα μικρό λεξικό φιλολογικών και παιδαγωγικών όρων 

Κανόνες ορθογραφίας των ουσιαστικών

Τα συνδετικά ρήματα της νέας ελληνικής σε μία κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

46 καρτέλες με κανόνες ορθογραφίας 

Πρότυπες ασκήσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγου 

Το συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις 

Η γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας σε 86 μαθήματα με ασκήσεις 

Μαθήματα ορθογραφίας - Μικρός πρακτικός ορθογραφικός οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας 

Οι βασικοί κανόνες γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας 

Οι χρόνοι των ρημάτων - Θεωρία και ασκήσεις 

Αντωνυμίες - Θεωρία και ασκήσεις


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)